Aktivism i Trestad

Den 19 november begav sig aktivister från Trestad till Lilla Edet för att spärra av Ströms slott då det är ett tilltänkt flyktingboende. Det finns även en förskola som kommer att vara kvar inom samma område som flyktingboendet ifall det blir ett.

Det sattes även upp affischer, samt delades ut flygblad till boenden omkring Ströms slott.

received_795432770603210-120151119_23041620151119_223831

 

MSB varnar för att Sveriges asylsystem kommer att kollapsa redan i december

MASSINVANDRINGEN. MSB:s senaste veckorapport varnar för att Sveriges kapacitet för att ta emot fler flyktingar tar slut i december. Bland annat sjukvård och socialtjänst kommer då inte mäkta med sina åtaganden.

Det är i den senaste veckorapporten från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som det varnas för en kommande systemkollaps för det svenska asylsystemet redan i december.

”MSB:s bedömning är att det nu ansträngda läget ytterligare kommer att förvärras allt eftersom det antal personer som anländer till landet ställer krav på att samhällsviktiga verksamheter kan skala upp i samma takt”, står det i rapporten som varnar för ”begynnande utträngningseffekter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst”.

— Man har så fullt upp att hantera ensamkommande barn och asylsökande så att man får problem med den ordinarie verksamheten, till exempel inom sjukvård och socialtjänst, säger Alexandra Nordlander, verksamhetsansvarig för operativ analys på MSB.

I klartext betyder det alltså att sjukvården och socialtjänsten inte kommer kunna hjälpa alla som behöver hjälp på grund av invandringen och att man antingen kommer få välja att fokusera på att hjälpa den outsinliga strömmen av nyanlända asylsökare eller att hjälpa de svenska medborgare som betalar skatt för att finansiera välfärden.

Problemet med undanträngning är i dagsläget begränsat till några områden i Sverige men MSB anser att det kan komma att sprida sig.

MSB menar att i december riskerar flera aktörer i Skåne, Västra Götaland och Stockholm att inte mäkta med sina åtaganden utan förstärkning. Problemen gäller bland annat att det behövs mer kvalificerad personal samt att det blir allt svårare att hitta boenden till asylsökarna som väller in i Sverige.

Istället för att intervjua personer som kräver stängda gränser har Aftonbladet när de skriver om rapporten valt att intervjua en person inom den kommunala sektorn som vill att staten ska skjuta till mer resurser till kommunerna så att massinvandringen kan fortsätta. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, erkänner i alla fall att de numera måste prioritera i sina verksamheter och att allt som inte är akut får läggas åt sidan så att invandringen kan finansieras.

Samtidigt som Sverige utsätts för en enorm invandring som staten alltså inte klarar av att hantera ägnar sig åsiktspoliserna på Expo åt att slå ner på samhällsaktörer som väljer att kalla invandringen till Sverige för en massinvandring, vilket Nordfront skrev om igår.

Källa:
Larmrapporten – uthålligheten tar slut i december

 

Terrorattentat mot Sverige planeras – Säpo höjer terrorhotsnivån

TERRORHOT. Säpo har gjort bedömningen att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts från nivå tre till nivå fyra och terrorhotsnivån bedöms vara hög. En irakisk man har tagit sig in i landet för att genomföra ett terrordåd.

imgo

Säpo gick under onsdagen ut med att terrorhotsnivån i Sverige har höjts till hög nivå fyra, där nivå 5 är det högsta. Höjningen är den första på fem år, och innebär att det finns ett ”högt hot” för en terrorattack.

I ett pressmeddelande från Säpo står det följande:

Ett av skälen till höjningen är att Säkerhetspolisen har tagit emot konkret information och gjort bedömningen att vi måste agera inom ramen för vårt kontraterrorarbete.

Säpo menar att man har fått in konkreta underrättelseuppgifter om att förberedelser till terrorattentat i Sverige har planerats. En irakisk man, krigsutbildad i Syrien, ska ha tagit sig in till Sverige under onsdagen för att utföra ett terrorattentat. Polisen söker nu efter mannen som är anhållen i sin frånvaro.

— Säkerhetspolisen har tagit emot konkret underrättelseinformation som gjort att man har inlett en förundersökning om förberedelser till terroristbrott, säger säkerhetspolischefen Anders Thornberg.

Säkerhetspolisen pekar speciellt ut Islamiska staten (IS) som kan komma att utföra ett terrorattentat i Sverige. Man menar att den senaste tidens dåd i allmänhet och dåden i Paris i synnerhet kan tolkas som att man har både ökad motivation och möjlighet att utföra ”relativt komplexa attentat i Europa”.

Enligt Säpo finns det inga skäl till att vara orolig men att man ska vara extra vaksam. De har också gått ut med ett rikslarm för att hitta mannen och säger att man kommer att märka av en stark polisnärvaro på strategiska och publika platser i landet. Det finns en lista över vilka byggnader och objekt som bedöms vara särskilt strategiskt intressanta, men den hålls hemlig.

— Vi har en strategi för detta och vi bevakar de platser och de objekt som vi anser är viktiga, säger Hesam Akbari på Stockholmspolisens mediecenter.

Nordfront kommer att uppdatera när mer information finns tillgänglig.

Källa:
Beslut om höjning av hotnivån

 

Media vägrar att gå ut med vem den mördade svenskan i Paris var

MEDIA. Nordfront har som enda tidning gått ut med en bild på den mördade svenskan i Paris. Även om gammelmedia mörkar vem den mördade är så bekräftar deras skriverier att Nordfronts information var korrekt.

front

Redan runt klockan 13 i lördags kunde Nordfront visa en bild på den 23-åriga svenskan som mördades i terrordådet i Paris natten mot lördag. Nordfront gick då ut med bland annat följande information:

Kvinnan var 23 år och kommer ursprungligen från Västerås men bodde antagligen sedan några år tillbaka i Göteborg där hon studerat på universitet.

Andra medier publicerade därefter under en tid motstridiga uppgifter om huruvida offret var en kvinna eller man samt hur gammal personen var.

Nu har dock uppgifterna i media blivit mer enhetliga och bekräftar det Nordfront skrev. GP skrev till exempel igår att kvinnan var 23 år, kom från Västerås men har pluggat i Göteborg på Chalmers vilket stämmer med de uppgifter Nordfront tog del av och presenterade i lördags.

Det enda som inte bekräftats och antagligen inte heller stämmer är att kvinnan ska ha blivit halshuggen efter att hon sköts.

Trots att media vet identiteten på offret så har de valt att inte gå ut med namn och bild och skyller på att det görs av hänsyn till kvinnans anhöriga.

Den verkliga anledningen är antagligen att en bild skulle skapa större känslomässig koppling med offret och väcka hat mot de utomeuropeiska förövarna som invandrade till Europa och mördade kvinnan. Av samma anledning visade den massinvandringsvurmande pressen konstant bilden på invandrarpojken som drunknade i Medelhavet, då det var gynnsamt för den mångkulturella agendan att skapa en känslomässig reaktion i det fallet.

 

Kevin MacDonalds trilogi om judendomen

IDEOLOGI. Mikael Karlsson introducerar och analyserar Kevin MacDonalds arbete om judendomen som en gruppevolutionär strategi.

Kevin MacDonald.

I denna text avser jag ge en introduktion till professor Kevin MacDonalds arbete såväl som en enkel analys om hans tankar kring vitas intressen. Ämnet har aktualiserats då Kevin MacDonald figurerat i två avsnitt av Radio Nordfront (#29 och #30) samt hållit ett anförande på NPI-konferensen, besökt Sverige två gånger i år och deltagit i podcasts med Red Ice Radio, David Duke ochRichard Spencer.

Trilogin om judendomen
MacDonald är mest känd för tre volymer som analyserar judendomen som en gruppevolutionär strategi: A People That Shall Dwell Alone, Separation and Its Discontents och The Culture of Critique. Den senast nämnda finns utgiven på svenska som Kritikkulturen och är den ur politisk synvilkel viktigaste, eftesom den behandlar judiska intellektuella rörelser som format det kulturella och politiska utvecklingen i västvärlden. Kritikkulturen behandlar i huvudsak tre intellektuella rörelser.

Den boasianska antropologin
Den judiske antropologen Franz Boas kom att förändra synen på mänsklig evolution på mycket kort tid. På slutet av 1800-talet betraktade man den mänskliga utvecklingen ur ett darwninistiskt perspektiv. Man ansåg att mänskliga raser hade uppstått genom samma mekanismer för naturligt urval som gällde för andra arter och att skillnaderna mellan raser var grundade i biologi. MacDonald beskriver hur Boas, som utseddes till chef för den nybildade avdelningen för antropologi vid Columbias universitet 1889, lyckades förändra synen på skillnader mellan grupper av människor. Den darwinistiska synen ersattes av en förklaringsmodell baserad på kultur som drivande faktor och denna innehöll element av radikal kritik mot det västerländska samhället.

Franz Boas.

Boas antropologiavdelning beskrivs som en avbild av judiska religiösa församlingar; en auktoritär ledarfigur om vilkas gunst deltagarna tävlar, kväsandet av dissidenter med avvikande uppfattningar och en djup misstänksamhet mot icke-judar. Endast ett fåtal i den inre cirkeln kring Boas var icke-judar, men dessa gavs ibland framträdande roller för att inte framföra bilden av kulturell antropologi som en judisk rörelse. Ett exempel är Margaret Mead, som utförde den nu vederlagda studien Coming of age in Samoa. MacDonald beskriver hur boasianerna kunde konkurrera ut andra tänkare genom att arbeta som en sammasvetsad grupp med ett förbestämt mål, att misskreditera evolutionärt tänkande kring mänskliga populationer. Detta arbetssätt är inte förenligt med den vetenskapliga metoden, men effektivt som en form av aktivism.

Freud och psykoanalysen
Sigmund Freuds subversiva psykoanalys har mycket gemensamt med den boasianska antropologin som rörelse betraktat. Juden Freud omgav sig mestadels med andra judar och den psykoanalytiska rörelsen var utpräglat judisk. Freud var medveten om sin starka judiska identitet och såg sitt arbete i alla fall delvis som en kamp mot det icke-judiska samhället. Han identifierade sig med Hannibal som förde krig mot romarna, och menade att Carl Gustav Jung som arier (Freuds egna ord) inte i grunden kunde förstå psykoanalysen. Tanken att psykisk ohälsa kommer från undertryckande av sexuella drifter kommer från psykoanalysen liksom mycket av det tankegods som skulle underbygga den sexuella revolutionen. Uteslutandet av oliktänkare, den auktoritära och rabbinliknande ledarrollen samt bristen på vetenskaplighet kännetecknar psykoanalysen såväl som den boasianska antropologin.

Sigmund Freud.

Frankfurtskolan
Frankfurtskolan är ansvarig för den så kallade kulturmarxismen. Principiellt kom Frankfurtskolans teoretiker att betrakta marxismens misslyckande som en kulturell fråga. Endast genom att förändra den västerländska kulturen trodde man sig kunna nå sina skiftande men alltigenom utopiska visioner. Kulturmarxismen är en sorts symbios av marxism och freudiansk psykoanalys, en radikal individualism där individen ska brytas ut ur förtryckande strukturer och tankemönster som kan leda till fascism och antisemitism.

Max Horkhemier skakar hand med Theoror Adorno.

Frankfurtskolan var helt dominerad av judar som Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm och Max Horkheimer. Rörelsen hade inte en auktoritär ledare utan leddes vid varje given tidpunkt av ett fåtal tänkare, men i övrigt återkommer mönstren från tidigare exempel. Man uteslöt medlemmar som avvek från läran och presenterade djupt ovetenskapliga resultat som vetenskap. Det fanns dock från Frankfurtskolans sida en större ärlighet kring detta i och med att man menade att man försökte presentera vetenskapliga rön till stöd för sin ”moraliskt nödvändiga” lära, men att vetenskap i den traditionella västerländska meningen aldrig varit skolans uppgift.

Förutom dessa grupper analyseras förhållandet mellan judarna och vänstern, den judiska kritiken av den icke-judiska kulturen och den avgörande judiska påverkan på USAs invandringspolitik. Sammantaget ges en bild av en djup och bestående intressenkonflikt mellan judar och icke-judar där judarna framför allt under 1900-talet på grund av flera nyckelfaktorer kunnat påverka den mycket större gruppen icke-judars samhällen, politik och kultur till sin fördel. I skriften Att förstå det judiska inflytandet som kompletterar Kritikkulturen utforskas detta ytterligare och fyra judiska egenskaper som lett till framgång presenteras: hyperetnocentrism, hög intelligens, psykologisk intensitet och aggressivitiet.

Att förstå oss själva
På senare tid har Kevin MacDonald studerat vita människor och vår kultur. MacDonald beskriver att när han började skriva om judendomen var det från ett opolitiskt perspektiv och att han var vänsterinriktad tidigare i livet, men genom sina studier utvecklades i en nationalistisk riktning. Det tycks vara detta som motiverat honom att utforska vår egen evolutionära historia och förstå den kultur vi skapar och hur den avviker på avögrande områden från mer stam- och släktskapsorienterade kulturer bland andra folk. I följande föredrag ger MacDonald sin syn på de psykologiska mekanismer som leder vita folk till att tappa makten i sina egna länder, då främst ett fenomen han kallar patologisk altruism.

 

Vidare arbetar MacDonald på en bok om vita människors ursprung. Då boken inte är klar kommenterar jag ämnet med viss försiktighet. MacDonald verkar ansluta sig till åsikten att dagens européer är ättlingar till framför allt två grupper: jägar-samlarfolken som flyttade norrut på kontinenten allt aftersom inlandsisen drog sig tillbaka, och indoeuropéerna som senare invaderade Europa i vågor från sitt urhem på den pontiska stäppen. Dessa två grupper hade distinkta sätt att leva. Jägar-samlarfolken var individualister som bildade grupper baserat på arbetsförmåga och identifiering med gruppens normer, en typ av hypermoraliskt synsätt som kan ha varit fördelaktigt då asocialt beteende, stöld av gemensamma resurser, våldsamhet och så vidare kunde äventyra hela gruppens överlevnad då man ofta levde på små marginaler. Det verkar inte ha förekommit några hierarkier eller sociala klasser. Indoeuropéerna var å andra sidan mer kollektivistiska, mer benägna att bilda grupper baserad på släkt- eller klantillhörighet och framför allt styrda av krigararistokratier och kungar. De drev jordbruk men var framför allt boskapsskötare och höll sig med hästar. MacDonald verkar vara intresserad av samspelet mellan dessa två grupper och vilka av deras egenskaper som dominerar våra samhällen idag. MacDonald diskuterar från med Richard Spencer i den senares podcast här.

Modell för Indoeuropeisk expansion enligt kurganhypotesen.

Personliga slutsatser
Kevin Macdonalds skrifter är i min mening det aboslut viktigaste som skapas på det teoretiska planet idag för alla som är intresserade av vita folks överlevnad. Jag har aldrig hittat någon saklig kritik som kunnat vederlägga den fakta han framför. I stället används tekniker för att skuldbelägga, demonisera och ignorera MacDonalds arbete. När en instinktiv antipati gentemot judenheten tidigare har lett till irrationella utspel och mindre noggrann kritik där myt och sanning blandas, har MacDonald lyckas avmystifiera judendomen. Judendom förstådd som en gruppevolutionär strategi är ett vetenskapligt legitimt synsätt, då sådana strategier är allmänmänskliga men tar olika uttryck hos olika grupper, beroende på arv och miljöfaktorer liksom historiska processer. Judefrågan är vetenskaplig, som Nationell.nu skriver.

Det verkar som att MacDonalds arbete rör sig mot en slutlig analys med två komponenter. Den ena är en förståelse för judendomen och dess fientlighet mot vita samhällen, den andra en förståelse för oss själva. Varför är vi unikt sårbara för moralargument? Hur har vi lurats att agera mot våra intressen som grupp? Svaren på dessa frågor kommer förhoppningsvis att presentera en väg ut ur den svåra situation som framför allt västvärlden befinner sig i. Ett argument som har utkristalliserat sig är att moral är otroligt viktigt, och att presentera den nationella saken som moraliskt rätt är av stort värde för att övertyga den större massan. Förhoppningsvis presenteras en samlad bild av hur vi kommer vidare i kampen för våra etniska intressen i MacDonalds kommande bok.

 

Offentlig flygbladsutdelning i Åmål och Mellerud

Lördagen den 7 november samlades aktivister och medlemmar ur Näste 2 i Åmål för att upplysa om det mest alarmerande hotet mot vårt folk: massinvandringen.

Den goda uppslutningen resulterade i att man delade upp sig i två lag för att dela flygblad till såväl Ica- som Coop-kunder. Många mottagare uttryckte sitt ogillande gentemot det pågående folkutbytet och den därur sprungna ekonomiska snedfördelning, samt sin avsky mot de styrande politikerna och journalisterna.

Överlag var folk positiva till Motståndsrörelsens närvaro, även om vissa godhetsivrare i sedvanlig ordning blev lite väl ivriga, så exempelvis genom att tillkalla polis. Konstaplarna bekräftade dock artigt att Sveriges grundlag gäller även i Åmål, vilket man tvingades repetera för en hispig Coop-företrädare och dennes jurist.

Efter att Åmål mättats gjorde de södergående aktivisterna en blixtvisit i Mellerud och även där var man mer än lovligt trött på hur vårt land tas om hand.

Efter en gemensam middag och utvärdering valde man att avsluta dagen med studier i Budkavlen.

DSC00575DSC00571DSC00598