Alla inlägg av Börjesson

Flygbladsutdelning i Göteborg

Aktivister från Kampgrupp Göteborg begav sig på fredagseftermiddagen ut i radhus- och villaområden i Torslanda i Göteborg, för att genom utdelning av flygblad till hushållen sprida organisationens budskap.

När aktivisterna delat ut en ansenlig mängd flygblad begav man sig till centrala Göteborg för att skära ut markduk, som man senare ska tillverka banderoller av. Även inköp av färg gjordes i samma veva.

20150605_110028-460x259

20150605_110046-460x259

Framtidens styre

Ursprungligen publicerad på Nordfront.se

Denna artikel bygger på ett tal av Motståndsrörelsens ledare Klas Lund. Texten tar upp organisationens ställning till vilket styrelseskick som skall råda i det framtida Norden. Här sätts nationalsocialismen i sitt rätta perspektiv.

Motståndsrörelsen kämpar för att skapa ett fritt och enat Norden. Vi kämpar för att skapa en nordisk nationalsocialistisk republik bestående av de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och eventuellt även de baltiska länderna.

Ett enat Norden skulle säkra de nordiska folkens självständighet och därmed deras rasliga och kulturella överlevnad – och från denna nordiska fästning kunde sedan en vidare kamp för nationalsocialismen organiseras och föras ut över världen.

Det är vårt huvudsakliga mål och med det klargjort följer frågan om vilket slags styrelseskick vi ämnar införa i en sådan stat.

Här har redan ordet republik nämnts som beteckning på denna statsbildning, vilket borde ge en liten fingervisning om vilken typ av system som vi ämnar skapa.

EN STARK KRAFT
Men innan vi går vidare angående styrelseskicket, är det en viktig sak som först bör förklaras. Endast en stark kraft kan befria vårt folk ur våra fienders dödsgrepp. Endast en stark kraft kan genomföra en nationalsocialistisk revolution och genomdriva de nödvändiga radikala förändringarna av samhället som krävs.

Endast en radikal, kompromisslös organisation – en revolutionär spjutspets – kan besegra det nuvarande systemet och skapa en helt ny framtid för vårt folk.

För att en sådan stark kraft ska bli verklighet behövs starka disciplinerade människor. Folket i dess nuvarande tillstånd kan inte utveckla den målmedvetenhet och kraft som behövs, utan måste först ges rätt anda, de måste skolas och tränas genom en organisation skapad för detta ändamål.

En organisation som söker att bli denna starka kraft måste gå tillbaka till – och finna styrka i – de gamla ideal, tänkesätt och handlingsmönster som en gång gjorde rasen stark; ära, hierarki, disciplin och trohet. En sådan organisation måste följa ledarprincipen och vara fast organiserad. En sådan organisation kan inte betraktas som särskilt ”demokratisk”, åtminstone inte om man jämför den med dagens släta pacifistiska partier.

Men att vi inte har någon utvecklad demokrati i organisationen idag innebär inte att det kommer att råda diktatur i den nya stat vi ämnar bygga när vi har befriat Norden.

Att försöka jämföra organisationens nuvarande styrelseskick med det samhälle vi vill bygga vore till viss del som att jämföra arméns styrelseskick med den nuvarande demokratins.

En armé är en försvarsorganisation, och sedan gammalt är nog alla – utom några få verklighetsfrånvända dårar – överens om att en armé inte kan vara demokratiskt styrd. Detta innebär inte på något sätt att vi är en armé eller ens att vår organisation liknar en militär struktur, utan endast att de påfrestningar vi kommer att utsättas för, och de utmaningar vi ställs inför är extrema, detta eftersom vi utgör en äkta opposition till det nuvarande systemet och därmed utsätts för en mycket hårdare behandling av systemet än vad andra grupper råkar ut för.

Ibland kan vi höra hur systemet försvarar sitt olagliga agerande mot oss genom att påstå att det har rätt att använda odemokratiska metoder eftersom vi inte är demokrater.

För att klara av detta angrepp från systemet behöver vi ett fast och klart ledarskap som inte närsomhelst ska kunna ifrågasättas av gemene man – och vi behöver en lika fast hierarkisk struktur.

Vi kan alltså slå fast att vi måste ha en auktoritär organisation under befrielsekampen, men att man inte kan sätta ett likhetstecken mellan Motståndsrörelsens nuvarande styrelseskick och det styrelseskick som ska råda i den framtida nordiska nationalsocialistiska republiken.

ANTIDEMOKRATER?
Vi anklagas ständigt för att vara antidemokratiska. Man påstår i medierna att vi vill införa diktatur – detta, menar man, eftersom vi är nationalsocialister, eller nazister som man föredrar att kalla oss – och man sätter likhetstecken mellan nationalsocialism och diktatur.
Sanningen är den att vi nationalsocialister vill leva i ett samhälle där det existerar rättssäkerhet och där medborgarna har medbestämmanderätt. Och där det existerar yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

Vår inställning till begreppet demokrati är dock problematisk, detta först och främst på grund av att ordet demokrati har blivit synonymt med det nuvarande dekadenta, av sionister styrda, systemet i västvärlden och allt vad detta står för.

När man som nationalsocialist tänker på det nuvarande s.k. demokratiska systemet blir man lätt illamående. Det är symbolen för allt det vi är emot, allt det vi vill bekämpa. Då är det lätt hänt att det ibland händer, t.ex. på demonstrationer, att en del av oss kan få för sig att ropa slagord som ”krossa demokratin” även om det är ogenomtänkt och innebär att icke insatta åhörare som hör detta missuppfattar det och tror att vi menar att vi vill ta bort friheten och införa diktatur, vilket inte är sant.

Att ropa slagord som ”krossa demokratin” eller ”död åt demokratin” är att i praktiken servera riktiga idiotargument åt våra fiender – och det vill vi absolut inte.

DAGENS ”DEMOKRATI”
Vår starka reaktion mot den så kallade demokratin är dock helt naturlig. Begreppet demokrati befinner sig i ständig förändring. Detta begrepp betyder idag något det absolut inte betydde för 100 eller 50 år sedan. Det betyder även olika saker i olika länder. Mycket få människor som levde för hundra år sedan hade stött demokratin om de då fick reda på att ordet exempelvis skulle innebära en massinvasion av rasfrämlingar och att vårt eget folk skulle trängas undan i sitt eget land, eller att det skulle inbegripa rätten för transsexuella att ha orgieliknande festivaler på våra gator, att det skulle leda till allmänt moraliskt förfall, hedonism, att pornografi och våldsfilmer skulle överskölja landet och så vidare.

Förändringarna har skett stegvis och endast på så sätt har man fått folket att gå med på detta, och så har detta förstörelseverk som av våra fiender kallas för demokrati kunnat åstadkommas.

I dagens Sverige har ordet demokrati kommit att användas i systemets propaganda för allt man vill åstadkomma. Således är det idag t.ex. en demokratisk rättighet att två homosexuella får gifta sig och adoptera barn.

Att vara emot homosexualitet som fenomen är idag likställt med att vara ”antidemokratisk”.

Överhuvudtaget tenderar man i sin propaganda att beteckna allt som odemokratiskt eller antidemokratiskt som på något sätt ifrågasätter den nuvarande utvecklingen.

Att vara en så kallad demokrat idag är i praktiken att vara anhängare, medvetet eller omedvetet, till den sionistiska finansplutokratin, en internationell överklass som strävar efter att riva ner alla gränser, bryta ner allt motstånd och öppna upp för en total exploatering av naturresurser, människor och djur på jorden.

Man kan alltså sätta ett likhetstecken mellan dagens demokratibegrepp och all politik som strävar efter att bryta ner allt det som innebär att vi kan leva vidare som folk. Man vill förvandla ariska människor till tankelösa proletära slavar, och förgöra den ariska civilisationen. Deras politik handlar om att göra allt det som leder till att vi försvagas.

All denna destruktiva politik vävs in i vackra uttryck som mänskliga och demokratiska rättigheter. Det är de vackra fraserna, den oerhört skickliga propagandan, från hundratusentals politiska prostituerade; journalister, politiker med flera som med falska tungor och pennor tjänar ett sionistiskt utsugarsystem för judaspengar.

Om det här är den verkliga innebörden av ordet demokrati – ja då är vi svurna fiender till detta.

Men som läsaren nog förstår innebär inte detta att vi är mot frihet eller folkstyre, att medborgarna har rättstrygghet och medbestämmanderätt. Men ordet demokrati, på grund av det tidigare nämnda, får lätt en mycket negativ klang i våra öron.

Men det har funnits demokratier som vi nationalsocialister lätt kan sympatisera med. Den fornnordiska styrelseformen med ting, som länge levde kvar på Island är ett exempel. Boerrepublikerna, Oranjefristaten och Transvaal i Sydafrika, som för mer än hundra år sedan krossades av det brittiska imperiet är ett annat exempel.

Den tidiga amerikanska republikens idé var även den lovvärd. Man ska också dra sig till minnes att nationalsocialismen kom till makten i Tyskland genom fria val och tillämpade direktdemokrati i vissa frågor. Något David Eljas har belyst i sin artikel ”Friheten i det Tredje riket” i Nationellt Motstånd nr 15.

Det finns fler exempel. Men en gemensam faktor för de exempel jag nämnt här är att de är representativa för germanska folks strävan, genom historien, efter frihet och självbestämmande.

Vi är alltså inte helt igenom negativt inställda till begreppet demokrati, beroende på vad det definieras som och vilka värderingar som ingår i detta begrepp.

Sedan kan man ställa sig frågan om vi ska göra det så lätt för våra fiender att låta dem avfärda oss som så kallade antidemokrater, då vi faktiskt är för grundläggande demokratiska rättigheter, men inte detsamma som våra fiender idag definierar som varande demokratiskt. Det bör här tilläggas att vår uppfattning om sann demokrati står betydligt närmare ursprungstanken än det som systemet menar är demokrati idag – främst demokratin i Aten under antiken.

FRAMTIDA STYRELSESKICK
Då till frågan om vilket slags styrelseskick som ska råda i den framtida nationalsocialistiska republiken.

En del av er har kanske redan undrat; vad händer med Motståndsrörelsen när vi har vunnit? För vi kan ju inte fortsätta att vara en motståndsrörelse när vi befriat Norden.

Organisationen är inte tänkt att upplösas utan den är tänkt att omvandlas till en statsbärande nationalsocialistisk orden (NSO), som ska genomsyra hela det framtida samhället. Man kan beskriva denna orden som ett slags ”väktarskap” som har som uppgift att upprätthålla, skydda och vårda den nya nationalsocialistiska republikens grundvalar.

De ledande medlemmarna i NSO kommer att bilda en nationalsocialistisk högsta senat, Nordiska senaten, vars absolut främsta uppgift är att välja fram ledaren för den nya republiken. Senaten ska även vara rådgivare åt ledaren.

Vid första anblicken kan detta verka odemokratiskt, att republikens ledning ska komma från NSO. Detta är dock långt ifrån en fullständig bild av hur vi föreställer oss att republiken ska styras.

Trots att Motståndsrörelsen strävar efter att skapa en stat med auktoritärt ledarskap är det även vårt mål att utveckla och säkra frihet och demokrati. Den nordiska nationalsocialistiska republiken kommer att vara en ledarstat, men den kommer även vara en folkdemokrati.

Motståndsrörelsen kommer att utveckla demokratin, genom att i grunden förändra den. Vi vill alltså inte ha diktatur. Vi vill tvärtom skapa en friare stat med mer ansvarsfulla och ansvarstagande medborgare väl medvetna om såväl sina rättigheter som skyldigheter.

En annan mycket viktig sak; den Nordiska republiken kommer att vara en rättsstat.

Här är värt att nämna, angående rättsstat, att det nuvarande demokratiska systemet försöker sätta likhetstecken mellan sig självt och vårt urgamla nordiska rättssystem, detta är falskt. Sanningen är den att det fria samhälle som byggdes med goda lagar och skapades av våra förfäder, är resultatet av en utveckling av det nordiska samhället under tusentals år. Det är alltså ingen modern uppfinning av så kallade progressiva krafter. Tvärtom har särskilt det nordiska samhällsbygget verkat som en skyddsvall mot de progressiva krafternas ständiga strävan att förinta all arisk kultur och civilisation.

Den nationalsocialistiska staten kommer att vara en rättsstat där den legislativa makten är avskild från den exekutiva makten. I klarspråk innebär det att lagarna stiftas av ett folkvalt parlament, godkänns av en senat, men att dessa lagar sedan tillämpas av självständiga domstolar och statlig förvaltning utan inblandning från parlament, senat eller ledaren för republiken.

I den Nordiska republiken skulle dessutom grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och den enskilde medborgaren skulle vara rättsligt skyddad oavsett härkomst, politisk eller religiös uppfattning. Alla skulle ha lika ställning inför lagen.

VILLKOR FÖR SANN DEMOKRATI
Nu kanske många frågar sig, vad gör vi med kungahuset/-husen? För vi talar ju inte bara om Sverige, utan om hela Norden. Det säger sig självt att monarkin kommer att avskaffas. I en stat som genomsyras av nationalsocialistisk folkgemenskap finns ingen plats för klasstänkande eller för kungligheter. Ordet socialism i nationalsocialism finns där av god anledning och ska tas på fullaste allvar.

En viktig sak för att etablera ett riktigt folkstyre är att begränsa möjligheterna för mycket rika familjer att etablera sig på andra människors bekostnad. Viss rikedom kommer naturligtvis att tillåtas, vi är inte kommunister, men någon form av lagar kommer att tillämpas när privata företag, privatpersoner eller familjer ansamlar för mycket kapital.

En förutsättning för sann demokrati är befrielse och demokratisering av massmedia. I vårt land har vi den judiska Bonnierfamiljen som ett uppenbart exempel; så länge medierna domineras av främmande, sionistiska eller kapitalistiska intressen, vilka har ett monopol över informationsspridningen, kan ingen verklig demokrati råda. Det säger sig själv att en sådan mediedominans måste brytas med alla medel. Det handlar om varje människas rätt till sitt eget medvetande, möjligheten till att bilda sig en egen självständig uppfattning.

Att krossa ett sådant monopol skulle exempelvis kunna göras genom att expropriera, alltså beslagta, dessa medieföretag; därefter förstatliga vissa av dem, lägga ner andra och dela ut resten till kooperativ och föreningar. Genom att återbörda medierna till folkgemenskapen, till stat, föreningar och kooperativ demokratiserar vi dem.

I den nationalsocialistiska republiken kommer det kommersiella ägandet av medier starkt begränsas, istället kommer alltså föreningar, folkrörelser, kooperativ och andra att uppmuntras och stödjas av staten för att publicera en mångfald av media så att information, ett brett spektrum av politiska åsikter och ett brett spektrum av kultur tryggas.

Ett friare folkligare media är alltså en grundförutsättning för sann demokrati och efter sådana reformer skulle samhället inte vara sig likt.

DE MEST LÄMPADE STYR
I det fria och enade Norden kommer vi att skapa ett allnordiskt parlament. Parlamentsledamöterna, som kommer att komma från hela Norden, kommer att väljas genom lokala personval. Något partiväsen kommer inte att behövas. Parlamentet kommer att vara den lagstiftande församlingen, med rätt att stifta alla lagar. Parlamentet ska dessutom ha makten att godkänna senatens val av ledare för republiken. Det ska även ha makten att genom misstroendevotum avsätta ledaren för republiken om situationen så kräver.

Ett system liknande den schweiziska direktdemokratin kommer att införas med beslutande folkomröstningar, detta för att ytterligare balansera den högsta ledningens, senaten och ledarens maktutövning. Ett misstroendevotum skall även kunna hållas genom folkomröstning. Ett system liknande det i Schweiz där medborgarna samlar ett tillräckligt antal underskrifter skall kunna få till stånd en folkomröstning.

För att ytterligare stärka folkets makt kommer medborgarna efter fullgjord värnplikt att förvara sina personliga armévapen, med tillhörig utrustning, i hemmen. Detta kommer inte vara något problem i en stabil nationalsocialistisk stat med ansvarsfulla medborgare.

Man kan således konstatera att det vi kallar för grundläggande demokratiska rättigheter skulle bestå, även om dagens politiska partier skulle komma att avskaffas. Som alternativ till dagens partier skulle enskilda individer, föreningar och folkrörelser ha ansvaret för att driva på i politiska frågor och driva fram folkomröstningar.

Den nationalsocialistiska senaten skulle vara den ledande kärnan av den nationalsocialistiska orden (NSO). Senatorerna skulle väljas ut av en valkommission, också den rekryterad ur NSO. Senatens medlemmar skulle sedan godkännas av det folkvalda parlamentet innan de tillträdde sin post. Senatorerna skulle väljas bland sådana som genom sitt liv konsekvent utmärkt sig genom förtjänster i samhället inom vetenskapen, det militära med mera. De skulle alltså inte vara politiker.

Senaten skulle välja ledaren för republiken i en sluten omröstning. Senatorerna skulle särskilt leta efter en person som har utmärkt sig i livet, genomgått prövningar och visat prov på stor handlingskraft och gott omdöme i pressade situationer. Han skulle vara av god fast karaktär och anses omutbar. Han skulle inte vara för ung, ej heller för gammal, det vill säga att han skulle vara yngre än de åldriga senatorer som väljer honom. Han skulle sedan tillträda sin post efter att det allnordiska parlamentet godkände honom.

Vad vi ser här är att den auktoritära ledningen för republiken, ledaren och senaten, inte skulle vara politiker. De skulle alla visserligen komma från NSO – vara nationalsocialistiska ordensmedlemmar – men de skulle rekryteras direkt ur samhället, från sina positioner inom den civila administrationen, från företag, vetenskapliga institutioner och från de nordiska militära styrkorna. I parlamentet skulle politiker naturligtvis återfinnas, men några partityper som vi ser idag, vilka gör karriärer inom partierna och avlönas av dem skulle inte finnas.

Vi skulle alltså skapa ett system där vi hade en auktoritär ledning, en nationalsocialistisk ledarstat samtidigt som vi garanterade folklig frihet och medbestämmanderätt. Och som synes, är det alltså möjligt att kombinera ett starkt styre med folkdemokrati. Saker och ting skulle hamna i rätt ordning, saker skulle falla på plats.

Offentlig flygbladsutdelning i Åmål

Lördagen den 30 maj samlades medlemmar och aktivister från Näste 2 i Åmål för att bedriva en offentlig flygbladsutdelning. Aktivisterna trotsade det tråkiga vädret och ställde upp sig i fyra grupper där man informerade ortsborna om att Motståndsrörelsen är den enda vägen till fortsatt överlevnad som folk. Responsen var övervägande god bland de förbipasserande och många intressanta diskussioner hölls.

Efter flygbladsutdelningen hölls det månadsmöte. Lördagen summeras som mycket god och fler offentliga aktiviteter är att vänta i Åmål.

ttbbbsn

DSCF0812

 

”Förintelsen” är en bluff!

johannesskolan_malmo-460x299

Johannesskolan i Malmö. Det var här som jag för 20 år sedan fick lära mig om ”Förintelsen” för första gången.

Ursprungligen publicerad på Nordfront.se

Och om alla de andra lögner som partiet stadfäst blev godtagna – om alla berättelserna löd lika – skulle lögnen gå till historien och bli sanning.

George Orwell, 1984

Jag minns det fortfarande. Jag minns inte exakt vilka bilder som visades, men jag minns händelsen skarpt som sådan. Jag grät och var ungefär 10 år gammal och hade för första gången fått se hur nazister försökt utrota judar.

Mitt första intryck av ”Förintelsen” kom som en chock. Året var någon gång runt 1994.

holocaust-460x345

Även japaner satt i koncentrationsläger under andra världskriget,
fast då i USA. Koncentrationsläger uppfanns i slutet av 1800-talet då brittisk-judiska finansmän ville åt guld- och diamantfyndigheter i Sydafrika. I fallet med Europas judar så hade världsjudendomen förklarat Tyskland krig 1933.
Trots detta tilläts de emigrera till Palestina med sina tillgångar intakta. Ingen bestrider att judar åkte tåg eller satt i koncentrationsläger. Att det finns fotografier och filmer på judar som åkte tåg bevisar däremot inte att 6 000 000 ”utrotades”.

Därefter gick det ungefär 7 år och året var 2001 eller någonstans däromkring. Som gymnasieelev hade jag slagit bakut mot ”mångkulturen” i och med att jag hade referenser från sommarloven — det gick att se en klar och tydlig skillnad på homogena orter och staden som jag bodde i, Malmö. Det var tryggare och lyckligare där ”mångkulturen” ännu inte brett ut sig.

Efter att i 12-årsålden blivit jagad av ”ungdomsgäng”, sett kompisar bli sparkade medvetslösa av ”ungdomsgäng”, gått på en väldigt ”mångkulturell” skola och sett problematiken på nära håll, så kom jag i kontakt med nationalister för första gången. Vi var dock unga, i åldern kring 15 år. Genom en sådan bekant kunde jag då inhandla alternativ litteratur, i detta fall en skrift kallad Förintelsen skärskådad av Jürgen Graf.

Jag kunde knappast tro det som jag läste! Det var först efter att jag läst denna skrift som jag började förstå vilken i grund och botten förljugen tid vi lever i. Jag började tvivla på historieböckerna och det som visades på tv:en.

moviebalcony

Schindlers List bygger på en novell i kategorin fiction, författad av Thomas Keneally. Författaren själv har ingen erfarenhet av lägren. Detta faktum fick jag först reda på långt efter att filmen visats för mig i högstadiet.

Det var skriften Förintelsen skärskådad som fick mig till att
blicka åt ett specifikt håll — mot de som äger massmedia och styr Hollywood. Det uppstod för mig ett klart och tydligt mönster då jag satte mig in i frågan.

Jag började sakta men säkert inse att dessa bedrev oerhörd manipulation av vita människors medvetanden och att de förstnämnda även var skyldiga till att genom sin massmedia ha lurat på svenska folket ”mångkulturen”.

bluff-460x250

Inledningen på dokumentären The Treblinka Archaeology Hoax.

I ämnet ”Förintelsen” kom jag underfund med följande:

  • Det finns ingen teknisk bevisning för ”Förintelsen”, något som världens främsta ”Förintelse”-expert även medgav då hans påståenden prövades.
  • Det finns inga fotografier eller filmer på gasavrättningar.
  • Lägerkommendanten i Auschwitz, Rudolf Höss, erkännande frampressades genom brutal tortyr — erkännandet utgör ett av fundamenten för ”Förintelsen”.
  • Det finns inga fungerande gaskamrar, det finns inte ens cyanväteavlagringar i de påstådda ”gaskamrarna” i Auschwitz. Zyklon B användes för att avlusa kläder, och i dessa avlusningskamrar gick cyanvätehalten ”off the scale”, då tester gjordes. Det var alltså för att bevara hälsan på fångarna i koncentrationslägren som cyanväte, i form av Zyklon B-pellets, användes för att döda löss och motverka tyfus-epidemier. Varken ”Förintelse”-troende historiker eller ”förnekare” hävdar dock att människor gasades i gaskamrarna avsedda för klädesplagg.
  • Bilderna på döda lik är tyfusoffer från krigets slutskede då de allierade bombat sönder tysk infrastruktur. Ibland har bilder på döda tyskar felaktigt kallats för döda judar.
  • Vittnesmål om ”Förintelsen” var från början ett ormbo av lögner — det tog lång tid efter kriget att likrikta vittnesmålen.
  • Det råder stränga lagar i vissa länder gällande ”Förintelse”-förnekelse. Ett sentida exempel: Varför döms idag 73-åringar till 12-åriga fängelsestraff för åsiktsbrott?

 

Det var inte dessa filmsekvenser som läraren visade för oss den dagen.

Revanschen — historieläraren blev gråtfärdig
Året måste ha varit 2001. Ett inslag på historielektionerna på gymnasiet var att alla elever skulle hålla ett individuellt föredrag. I mitt fall valde jag ämnet Förintelsen. Då jag angav ämnet så var det alltså tal om ett föredrag utifrån ett ”troende perspektiv”. Fast så blev inte fallet.

Anne_Frank2_13023118-460x258

I samband med en rättsprocess 1980 undersökte den
tyska statens kriminaltekniska laboratorium Bundes
Kriminal Amt (BKA) originalet av Anne Franks ”dagboks”-manuskript.  Myndighetens analys fastställde att ”betydande” delar av arbetet var skrivna
med kulspetspenna, som inte fanns före 1951. BKA fastslog även att
ingen av ”dagbokens” handstil överensstämde med kända prov av Anne Franks handstil. Hon dog av sjukdomen tyfus i slutet av andra världskriget, i mars 1945, då Europa låg sönderbombad och över 60 miljoner människor dött.

anne_frank_diary_hoax

Översta texten är från originalmanuskriptet på ”dagboken” och är daterad till 12 juni 1942. Texten nedan är daterad till 10 oktober 1942 och är hennes inskription på baksidan av ett foto.

Jag minns fortfarande hur tyst det var i klassrummet då jag högläste följande stycke:

Såsom framgår av bevarade ritningar fanns det ingen annan väg från ”gaskammaren” till krematoriet än en hiss med en bottenyta av 2,1 m x 1,35 m; denna kunde transportera på sin höjd fyra lik plus hissoperatören. Största brådska var påbjuden vid transporten av de döda till krematoriet, ty nästa omgång dödskandidater stod redan och väntade framför ”duschen” (försommaren 1944 skall ju inemot 12 000, enligt andra ”historiker” upp till 24 000 människor ha gasats dagligen). Att duschen inte var någon sådan, märkte inte de enfaldiga stackarna. Man hade nämligen tryckt tvålar (enligt andra ”ögonvittnen” tvålattrapper) och frottéhanddukar (eller var det frottéhandduksattrapper?) i händerna på dem. Medan de tåligt väntade, pendlade hisspojken fem hundra gånger upp och ner mellan gaskammaren och krematoriet och hanterade utan avbrott zyklongenompyrda lik mitt i en zyklonmättad miljö utan att ta skada till liv och lem!

Min historielärare var en medelålders kvinna som antagligen var godheten själv. Hon var även naivitet personifierad och jag är övertygad om att hon såg sig själv som ”humanist” eller dylikt. Efteråt var denna kvinna i chocktillstånd. Hon var märktbart upprörd och jag minns hur hennes ögon vattnades. Även om hon inte grät så var det väldigt nära att tårarna börjat rinna.

Det var inte min avsikt att göra henne ledsen, men nu i efterhand hör jag Yuri Bezmenovs ord om att ”they are programmed to think and to react to certain stimuli in a certain pattern”, då jag tänker på hennes reaktion. Hon undrade varifrån jag fått mina uppgifter. Jag visade då skriften och sa att hon kunde få låna och läsa den själv. Hon lovade mig att hon skulle läsa den, varpå lektionen därefter avrundades. Efter lektionen fick jag faktiskt beröm av ett flertal i klassen.

Yuri Bezmenov förklarar psykologin bakom hjärntvätt.

Vid nästa historielektion fick jag tillbaka min skrift. Jag minns att hon inte hade läst den, trots att hon lovat detta. Anledningen till att hon vägrat läsa den var att ”han som skrivit den var en extremist”. Istället var hon nyfiken på ifall jag var medlem i något ”nazistiskt parti”.

Hon kunde alltså inte bemöta det som stod i den, utan hon vägrade rätt och slätt att läsa skriften!

Sylvia Stolz är en modig kvinna och advokat som fick sitta över 3 år i
fängelse eftersom hon i en rättegång efterkrävde bevis för ”Förintelsen”.  Efter denna konferens som klippet är ifrån skulle visst även konfrensiern åtalas  eftersom han ”lät konferensen stanna i Förintelse-förnekar-läge utan att avbryta det”.

 

Varför satt judar i koncentrationsläger?


Svaret på den frågan finner vi i händelser i USA, våren 1933. Direkt efter att nationalsocialisterna i Tyskland vunnit makten börjar judiska massmöten i USA.  Den 24 mars rapporterade den brittiska tidningen The Daily Express: ”Judea Declares War on Germany – Jews of All the World Unite in action”. Artikeln beskriver ett kommande heligt krig mot Tyskland i vilket alla världens judar förenar sig i finansiell krigföring mot landet.

judea-declares-war-on-germany-e1364343571732

”Judea förklarar krig mot Tyskland”

Från samma möten rapporterade den judiska tidningen Natscha Retsch:

The war against Germany will be waged by all Jewish communities, conferences, congresses… by every individual Jew. Thereby the war against Germany will ideologically enliven and promote our interests, which require that Germany be wholly destroyed. The danger for us Jews lies in the whole German people, in Germany as a whole as well as individually. It must be rendered harmless for all time… In this war we Jews have to participate, and this with all the strength and might we have at our disposal.

Vidare beskrivs hur världens 14 miljoner judar står enade i sabotagekampanjen mot det nationalsocialistiska Tyskland. Tyskarna lyckades dock förhandla till sig att de ekonomiska sanktionerna skulle lyftas, i utbyte mot att judar skulle få utvandra med sina tillgångar intakta, något som även skedde fram tills 1940/41.

The Transfer Agreement genomfördes fram tills 1940/41, då kriget

Det finns dokumenterat att tyskarna utdelade hårda straff, till och med dödsstraff, mot anställda som blev påkomna med att behandla fångar i koncentrationslägren illa.

”Förintelsens” mest otroliga vittnesmål


Sajten Balder.org har sammanställt massvis av dessa otroliga vittnesmål som koncentrationsläger-judar avgivit.

Här kommer några exempel: schäferhundar med gifttänder, lampskärmar av människohud, judar som gasades 6 gånger och överlevde, judar i Buchenwald som på daglig basis slängdes in i en bur och slets i stycken av en björn och en örn, och så vidare — ja det är sant!

mördarduo-460x218

Enligt ”överlevare” skapas en potent mördarduo då en björn och en örn båda sätts i samma bur. Djuren kan då på daglig basis slita människor i stycken. Detta fotografi på en brunbjörn som jagar en vithövdad havsörn är dock taget i Nordamerika och inte i koncentrationslägret Buchenwald.

I en intervju som otroligt nog är publicerad i New York Times, 1988, och har rubriken ”Time ‘Too Painful’
Remember” vittnar ”överlevaren” Morris Hubert om följande:

Later, Mr. Hubert was sent to Buchenwald. ”In the camp there was a cage with a bear and an eagle,” he said. ”Every day, they would throw a Jew in there. The bear would tear him apart and the eagle would pick at his bones.” ”But that’s unbelievable,” whispered a visitor. ”It is unbelievable,” said Mr. Hubert, ”but it happened.”

Här kommer hela listan på makalösa vittnesmål från lägren, läs med egna ögon:

En mycket sevärd intervju: Herman Rosenblat är en ”överlevare” som blev ertappad med lögnspridning. Rosenblat menade — märkligt nog — att i och med att han föreställt sig sina lögner som sanna, så talade han sanning då han ljög.

Det finns även ”överlevare” som inte ljuger om vad de varit med om.

 

 

Sionistisk rapportering om 6 000 000 judar långt innan ”Förintelsen”
Efter att tyskarna hjälpt judar att utvandra med sina tillgångar intakta så menar ”överlevare” att de förstnämnda slagit om på en femöring 1941. Istället ska tyskarna då ha börjat massmörda judar, primärt med hjälp av gaskammare och Zyklon B, gasen som tyskarna flitigt använde för att motverka utbrott av sjukdomsepidemier i koncentrantionslägren.

Vid 1941 påstås alltså ”Förintelsen” ha påbörjats och antalet judiska dödsoffer slutade märkligt nog på talet 6 000 000, en siffra som är kopplad till en religiös profetia som talar om då Israel ska upprättas (!), ett talande faktum som Nordfront skrivit en längre artikel om.

Här är ett hårresande tidningsurklipp från den 25 mars 1906 (arkiverad på The New York Times officiella webbplats) som talar om att ryska (inte tyska!) myndigheter planerar att ”systematiskt och mordlystet utrota” inte mindre än ”6 000 000 judar” som ”lösning på judefrågan”:

six-million-myth2-dr-nathan-veiw

Artikeln publicerades 1906, 35 år innan ”Förintelsen” sägs ha påbörjats.

Det är alltså ett etablerat faktum att redan långt innan ”Förintelsen” påstås ha ägt rum så rapporterade judisk massmedia om att 6 000 000 judar på olika vis utsattes för grymheter eller skulle ”systematiskt utrotas”.

Efter första världskriget rapporterades det om ännu fler ”Förintelse”-liknande historier:

six-million-myth4

Genom sådan rapportering kunde sionister alltså genom ett trick mobilisera världsjudendomen till skapandet av den judiska staten, Israel, genom att anspela på en profetia — något som lyckades i och med att Israel som bekant upprättades 1948, just med anledning av ”Förintelsen” av 6 000 000 judar.

Det finns en sammanställning några av dessa referenser till ”6 000 000 judar”, i detta fall 256 till antalet, som publicerats i tidningar långt innan Nürnbergrättegångarna.

En granskning av ytterligare rapporter från judiska tidningar som också talar om påstådda förföljelser av 6 000 000 judar — daterade till åren 1915 – 1938. Dessa händelser påstås ha ägt rum långt innan den versionen av ”Förintelsen” — som vi fått lära oss om i skolan — ens hade påbörjats.

Befolkningsstatistik från aktuell tidsperiod
Det fanns cirka 3 miljoner judar som levde i de områden som kommit att ockuperas av Tredje riket, då detta var som störst. Ändå rapporterade den Västtyska regeringen, den 30 juni 1965, att cirka 3 375 000 ”överlevare” hade ansökt om ”överlevarpensioner”.

Det finns även befolkningsstatistik tillgänglig från aktuell tidsperiod:

jewish_population_1933-460x466

Judisk befolkningsstatistik från 1933, från judiska källor: population 15 315 859

jewish_population_1938-460x307

Judisk befolkningsstatistik från 1938, från judiska källor: poplulation 15 748 091.

jewish_population_1948-460x195

Judisk befolkningsstatistik från 194.8, från judiska källor: population 15 753 638.

Två intressanta dokumentärer
Det finns en uppsjö med dokumentärer som raserar det korthus som är ”Förintelsen”. Bland annat The Truth Behind The Gates Of Auschwitz av David Cole, som handlar om då han åker till Auschwitz för att undersöka de påstådda gaskamrarna.

Cole är själv jude och tvingades sedermera gå under jorden efter att han skapat dokumentären. Det berodde på att han blev mordhotad av ”anti-rasistiska” organisationer.

 

Den andra dokumentären är The Leuchter Report, där den oberoende gaskammar- och avrättningsexperten Fred Leuchter berättar om fynd han gjort. Leucher åkte ner och undersökte de påstådda gaskamrarna, och kom fram till att det var ”galenskaper” att ens tro att rummen kunnat användas till att avrätta folk.

I en intervju från 2001 säger Leuchter följande:

Jag konstruerade och producerade avrättningsutrustning här i USA till fängelserna, som avrättar brottslingar. Som ett expertvittne vittnar jag i ett antal domstolar här i USA, och jag var, och är fortfarande, det enda expertvittnet som är tillåtet att vittna i federala domstolar då det kommer till avrättningsteknologi. Baserat på detta kallades jag till att vittna i domstolen i Toronto, i Ernst Zündels andra rättegång. I den kontexten gavs jag information gällande de påstådda gaskamrarna i Auschwitz, Birkenau och Majdanek.

Jag blev sänd till Polen för att undersöka anläggningarna. Jag undersökte de tre platserna. Jag utförde forensiska tester som genomgick prövningar i kemiska labb. Och slutresultatet blev att ingen av anläggningarna som jag undersökt hade någon form av avlagring från gaserna… och det skulle ha funnits stora mängder av sådana avlagringar, med tanke på de avlagringar som jag fann i avlusningskamrarna.

Gällande anläggningarna var ingen av dem enligt min åsikt kapabla till att tillgodose gasavrättningar. Situationen skulle varit som om någon använt sitt vardagsrum för att avrätta någon… det skulle slutat med att personen råkat döda sig själv, sin familj och halva gatan utanför.

Resultatet av Leutchters provtagningar bekräftades då den tyske kemisten Germar Rudolf utförde liknande prover av ”gaskamrarnas” väggar, och fick samma resultat.

Första delen av Leuchter-rapporten, här är del 2 och del 3.

Judar försökte utrota tyskarna — på riktigt
Morgenthauplanen, författades av av de bägge judarna Henry Morgenthau Jr. och Harry Dexter White under sommaren 1944 och föreskrev förintelsen av Tyskland och dess befolkning. Planen presenterades den 2 september 1944 och innebar den medvetna utrotningen av miljontals tyskar. Få människor har forskat i detta nedtystade och bortglömda utrotningsförsök.

En som däremot gjort detta är historikern James Bacque som skrivit två böcker i ämnet. Bacque kom fram till att minst 9,3 och möjligtvis så mycket som 13,7 miljoner” tyskar dog mellan åren 1945 och 1950.

Första delen av Leuchter-rapporten, här är del 2 och del 3.

Judar försökte utrota tyskarna — på riktigt
Morgenthauplanen, författades av av de bägge judarna Henry Morgenthau Jr. och Harry Dexter White under sommaren 1944 och föreskrev förintelsen av Tyskland och dess befolkning. Planen presenterades den 2 september 1944 och innebar den medvetna utrotningen av miljontals tyskar. Få människor har forskat i detta nedtystade och bortglömda utrotningsförsök.

En som däremot gjort detta är historikern James Bacque som skrivit två böcker i ämnet. Bacque kom fram till att minst 9,3 och möjligtvis så mycket som 13,7 miljoner” tyskar dog mellan åren 1945 och 1950.

morgenthau+white

Henry Morgenthau Jr. och Harry Dexter White.

Den amerikanska presidenten, Franklin D. Roosevelt, visade snabbt sitt stöd för planen. Vid ett samtal med Morgenthau har Roosevelt citerats, 1944:

Vi måste vara hårda med tyskarna, och jag menar inte bara nazisterna. Vi måste antingen kastrera hela det tyska folket eller behandla dem på ett sådant sätt att de inte kan fortsätta att reproducera människor som vill fortsätta på vägen de har gjort tidigare.

Planen mötte hårt motstånd i Roosevelts egna regering. Krigsministern Henry L Stimson kommenterade att han:

… ännu inte hade mötte en man som inte var förfärade över finansdepartementets kartagiska attityd. Det är semitism galen av hämndbegär och det lägger grund för ett nytt krig med den kommande generationen.

Den amerikanske statssekreteraren Cordell Hull, var så upprörd av planen att han begärde avsked. Hull förutspådde att det enda som skulle återstå av Tyskland var jordbruksland och enbart 60 procent av befolkningen kunde överleva på att bruka jorden, resterande 40 procent skulle dö.

kaufman-3

Även juden Theodore N. Kaufmann skrev en hel bok, som publicerades 1941, gällande förslag på hur tyskarna skulle kunna utrotas i praktiken, i den står bland annat: ”The population of Germany, excluding conquered and annexed territories, is about 70,000,000, almost equally divided between male and female. To achieve the purpose of German extinction it would be necessary to only sterilize some 48,000,000 — a figure which excludes, because of their limited power to procreate, males over 60 years of age, and females over 45. Concerning the males subject to sterilization the army groups, as organized units, would be the easiest and quickest to deal with. Taking 20,000 surgeons as an arbitrary number and on the assumption that each will perform a minimum of 25 operations daily, it would take no more than one month, at the maximum, to complete their sterilization”.

Kort efter undertecknandet av planen läcktes dokumentet till pressen. Den tyska statsledningen använde de läckta dokumenten för att stärka stridsviljan i trupperna. Joseph Goebbels kommenterade: ”Juden Morgenthau vill göra Tyskland till ett enda stort potatisland”. Den tyska tidningen Völkischer Beobachter skrev: ”Roosevelt och Churchill kommer överens om judisk mordplan!”. Den tyska stridsviljan på västfronten fick ett kraftigt uppsving. Roosevelts svåger, överstelöjtnant John Boettiger vittnade om att Morgenthauplanen var värd ”30 divisioner” vid fronten.

De bägge frimurarna Winston Churchill och Franklin D. Roosevelt fick på grund av planen utstå mycket hård kritik på respektive hemmaplan. Den amerikanska kritiken var så hård att Roosevelt förnekade att han godkänt något sådant. På grund av den hårda opinionen hemmavid kände man sig tvingad att officiellt skrota planen.

En alternativ plan togs istället fram. För att bättre kunna hålla planen hemlig lades planeringen på det amerikanska militära högkvarteret. Den nya planen kallades Joint Chiefs of Staff directive 1067 (JCS 1067). Direktivet var till största delen samma plan som författas av Morgenthau.

Justice For Germans har producerat en dokumentär om Eisenhowers dödsläger.

Vid möten med general Dwight Eisenhower hade Morgenthau bedrivit lobbyarbete för sin syn på hur Tyskland skulle behandlas. I Eisenhower hittade Morgenthau en jämlike i sitt tyskhat. Eisenhowers uttalande om Tyskland bekräftar detta:

Det tyska folket får inte undkomma en personlig skuld. Tysklands förmåga att föra krig måste totalt elimineras. Vissa grupper av människor måste straffas särskilt. Den tyska generalstaben bör fullständigt elimineras. All dokumentation bör förstöras och individerna skingras så att de inte kan fungera som en enhet.

Efter Tysklands kapitulation applicerades JCS 1067 i den amerikanska ockupationszonen. Under ledning av juden överste Bernard Bernstein, skickade Morgenthau ett stort antal ”rådgivare” till ockupationsmyndigheten. Dessa kallades i folkmun ”Morgenthaus pojkar”. Dessa rådgivare hade som uppgift att se till att JCS 1067 följdes så strikt som möjligt. Direktivet gällde fram till 1947. Vid införandet av det nya ockupationsdirektivet begärde Morgenthaus pojkar” avsked en masse. Som ett sista avsked till det land som de hatade så djupt såg man till att totalt förstöra det gamla tyska banksystemet.

Den krisartade situationen för civilbefolkningen efter kapitulationen förvärrades många gånger om på grund av de drakoniska reglerna man satt upp i direktivet. Ett totalt förbud av import gällde — bland annat fick stora delar av den holländska matproduktionen skickas till soptippen på grund av att man inte fick exportera överskottet till Tyskland. Stora mängder matpaket samlades in via Röda korset för att kunna distribueras till den behövande civilbefolkningen. Paketen släpptes dock inte igenom, utan returnerades till avsändaren och fick där stå och ruttna.

Dwight_Eisenhower

Dwight Eisenhower

En annan del av planen var omklassificeringen av de tyska krigsfångarna till Disarmed Enemy Forces. Med detta kunde Eisenhowers ockupationsmyndighet komma undan de regler som finns angående krigsfångar i Genevekonventionen. Den kanadensiska historikern James Bacque hävdar i sin bok Other Losses, att uppemot 1,7 miljoner tyska soldater på detta sätt avsiktligt svältes till döds i amerikanska läger.

Journalisten Peter Worthington på tidningen Ottawa Sun, undersökte författarens påståenden och skrev en artikel om saken:

…det är svårt att undkomma slutsatserna att Dwight Eisenhower var en krigsförbrytare av episka proportioner. Hans (DEF) policy tog livet av fler tyskar i fredstid än vad som stupade på den västeuropeiska krigsskådeplatsen. I många år har vi skyllt de 1,7 miljoner saknade tyska krigsfångarna på ryssarna. Inte förrän nu har någon grävt djupt nog.

crmimes

Vid Potsdamkonferensen, sommaren 1945, beslutade segrarmakterna slutligen hur Tyskland skulle avvecklas. Mycket av Morgenthaus ursprungliga plan kom här att förverkligas.

Segrarmakternas skoningslösa behandling av Tyskland beskrivs av James Bacque, i dennes andra bok Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950:

Mer än nio miljoner tyskar dog som ett resultat av de allierades avsiktliga svält och fördrivningspolitik efter kriget – en fjärdedel av landet annekterades och omkring 15 miljoner människor fördrevs i den största etniska rensningen mänskligheten har upplevt. Över två miljoner av dessa, många kvinnor och barn, dog längs efter vägarna eller i koncentrationsläger i Polen och på andra platser. Västerländska regeringar förnekar fortfarande att dessa personer dog.

JJ

Fotografi från U.S. Army Archives.

Vad har Europa lärt sig av ”Förintelsen”?
Jo — att om vår filmindustri, tidningar och radio är i händerna på andra än oss själva så har dessa makt att förvränga historien och förvandla makaber lögn till sanning, i folks medvetanden.

Därför är det viktigt att vi bygger vår egen massmedia och konfronterar lögn då vi upptäcker den.

TeutonicWarriorChick vet vad hon talar om. Notera gärna det som hon säger om Sydafrika — det är nämligen vad som väntar dig, dina barn och deras barn, om du inte börjar kämpa.

Propagandan gällande ”Förintelsen” har spridits på ett hänsynslöst vis och i ett utstuderat ondskefullt syfte. Även om lärare enbart acceterat och repeterat denna lögn så gör även de sig skyldiga till åsiktsförtryck då de inte accepterar att elever har olika syn på ”Förintelsen”.

I praktiken är ”Förintelsen” en modern statsreligion vars präster främst utgörs av judisk massmedia, prostituerade politiker, skattefinansierade myndigheter och lärare på skolor, som helt saknar godtagbara bevis för sina predikelser. Det är därför som människor som ”förnekar” denna religion straffas, på samma vis som ”kättare” straffades förr.

I exempelvis Tyskland riskerar ”förnekare” upp mot 5 års fängelse för varje förteelse! ”Förnekar” en tysk medborgare ”Förintelsen” fyra gånger riskerar han eller hon alltså 20 år bakom galler. Och så sker även — Horst Mahler dömdes nyligen, som 73-åring, till ett fängelsestraff på 12 år!

Douglas Christie var advokaten som fick "Förintelse"-professorn Raul hillberg till att erkänna att det inte finns någon teknisk bevisning för "Förintelsen".

Det existerar ingen obduktionsrapport som styrker att en (1) enda människa gasades i tyska koncentrationsläger -- "Förintelsen" saknar helt tekniska bevis. Artikel publicerad i The Montreal Gazette, den 18 januari 1985.

Aldrig mer ska vi låta det hända igen
De verkliga förövarna är de som medvetet ljugit ihop och konstruerat lögnen för att tjäna ett ondskefullt syfte. Det mest osmakliga är att den systematiskt används som ett ideologiskt vapen som främst riktas mot, och drabbar, unga människor, i syfte att mentalt fjättra och kollektivt skuldbelägga deras unga medvetanden.

Varför vill de som äger massmedia få oss till att känna oss onda och känna skuld?

Propagandan har även fått tyska folket till att känna skam för sina förfäder — för brott som dessa inte ens har begått. Andra världskriget är en historia för sig, men för de som vill ha en hink med iskallt vatten i ansiktet så finns den makalöst bra dokumentären The greatest story never told, på total 6 timmar. Än idag betalar Tyskland ”överlevarpensioner” till ”överlevare”, även staten Israel vilar på ”Förintelsens” historiska korrekthet.

Anti-vit propaganda ger även motsatt effekt ifall de som sprider den inte riktigt känner gränser för måttlighet. Folk kan då slå bakut.

Numer känner jag avsky inför att denna makabra ”Förintelse”-lögn pressades ner i min och mina klasskamraters halsar. Dessutom är det högst osmakligt och olämpligt att professionella lögnare systematiskt åker runt och ljuger på skolor inför svenska skolbarn. Det mest uppseendeväckande är att dessa lögnare dessutom har mage att ta ockerpriser för att skamlöst stå på scen och ljuga inför unga människor.

År 1600 dömdes Giordani Bruno till döden för kätteri då han gett sitt stöd till Copernicus teser. Bruno hade tagit det hela ett steg längre, han menade att universum är oändligt och andra världar sannolikt också befolkades av intelligenta varelser. Detta var ett allvarligt brott mot den rådande ”sanningen” och Bruno brändes på bål bland annat för att hans åsikter ”stred mot den katolska läran” och ”hävdar existensen av en mångfald av andra världar och deras evighet”.

Förföljelserna av ”Förintelse”-förnekare påminner skarp om den strid som den romesk-katolska kyrkan förde mot vetenskapsmän, gällande att solen kretsade kring jorden, och inte vice versa. Nordfront har tidigare skrivit flera läsvärda Dagens datum-artiklar om detta — läs om hur Giordani Bruno brändes på bål för ”kätteri”, om då Galileo Galilei befanns ”starkt misstänkt till kätteri” och om hur Nicholaus Copernicus skrift Om himlakropparnas kretslopp blev förbjuden.

Numera vet de flesta människor att solen inte kretsar kring jorden. Det beror bland annat på modiga människor likt Giordani Bruno, Galileo Galilei och Nicholaus Copernicus.

På samma vis kommer framtidens människor att minnas ”Förintelsen” som den största bluffen i världshistorien. Och det kommer i sin tur att bero på modiga människor likt Sylvia Stolz, Austin App, David Irving, Douglas Christie, Germar Rudolf, David Cole, Ernst Zündel, Robert Faurisson och Horst Mahler — varav den sistnämnde antagligen kommer att dö bakom galler.

Det är dags att Europas söner och döttrar på bred front sprider sanningen om denna monstruösa ”Förintelse”-bluff som diktats ihop av människor som önskar förinta oss på riktigt. Berätta för din familj, dina skolkamrater och arbetskollegor — berätta rent av för alla. Vi kan inte låta lögnen triumfera längre.

 

Om detta må vi berätta!

LÄNK till artikeln på Nordfront: https://www.nordfront.se/forintelsen-ar-en-bluff.smr