Etikettarkiv: Judiska Maktförhållanden

Vår väg, punkt 2

VÅR VÄG. Här följer andra delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

Ny politik

2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

Hela den globala monetära infrastrukturen i världen kontrolleras av ett relativt fåtal personer. Dessa personer är på inget sätt folkvalda, deras makt går i arv och de ser till att hålla kvar denna makt till varje pris inom samma maktsfär. Man kan enkelt säga att vår värld kontrolleras av dolda makthavare som vi inte har valt och som inte vill oss väl. Som bäst ser de oss som ett slags slavar i deras världsordning.

Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delarna av världens penningaflöden och skapande av krediter har de kunnat köpa allt som ger reell makt. Ett led i dessa hänsynslösa maktintressen är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över stor krigspotential och massmedia. Nordiska motståndsrörelsen vill göra dessa fåtal parasiter på mänskligheten helt maktlösa. Makten skall flyttas över från dem till de olika ländernas parlament och ledare.

Den globala sionistiska eliten
De globala sionisternas mål idag är inte enbart att främja staten Israel utan också att verka långsiktigt för instabilitet i alla nationer som skulle kunna bli ett hot mot deras maktstruktur. Detta innefattar inte minst de etniskt homogena västländerna. Samtliga globala sionister verkar därmed för mångkultur och massinvandring, men också för andra samhällsupplösande tendenser såsom liberalism och normupplösande kulturmarxism.

Den judiska rasismen är formulerad sedan flera tusen år tillbaka i de judiska religiösa skrifterna och levnadsmönstrena. Från Moseböckerna till nutida judiska statsmän, rabbiner och ideologer såsom Ariel Sharon, Ovadia Yosef och Barbara Spectre har det judiska folket beskrivits som Guds utvalda folk med en särskild rättighet att inneha världsherravälde. Även icke-judar ingår i den globala sionistiska eliten av religiösa eller egoistiska motiv. Det bör här påpekas att inte alla judar är sionister och att det till och med finns de av dem som går emot sionistiska maktsträvan.

På lång sikt
Att återta makten från den elit som idag styr är inget som kan göras i en handvändning. Ett viktigt steg är att informera och sprida sanningen om vad som sker. Detta arbete har Nordiska motståndsrörelsen redan inlett och kommer att intensifiera med alla tillgängliga medel när vi väl nått makten.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

  • Sprida information inom Norden så att hela befolkningen på djupet förstår hur sionisterna arbetar för att destabilisera och splittra.
  • Sprida information till världen som belyser sionisternas ljusskygga verksamhet för att få fler stater att ta ställning.
  • Bygga upp alternativ till all fientlig infrastruktur, företag, kulturinstanser m.m.
  • Förbjuda illasinnade och hemliga sällskap som sysslar med omstörtande verksamhet.

Att gå emot deras världsordning
I modern historia har alla stater som försökt stå utanför den rådande världsordningen blivit bekrigade. Det är även något som det nya Norden i värsta fall måste räkna med. Vi ska därför i denna kamp alliera oss med andra stater som vill bryta sig fria från det moderna globala slaveriet. Många har redan genomskådat dessa orättvisor. Vi är övertygade om att vi även har allierade som ännu inte gett sig tillkänna.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

  • Alliera oss med stater och andra aktörer som kan vara behjälpliga i att störta denna globala världsordning.
  • Se till att ett anfall mot det nya Norden omedelbart ska ge ödesdigra konsekvenser för fienden.
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

Partiprogrammets nio delar är en utveckling av de tidigare publicerade nio punkterna.

De nio delarna publiceras varje dag klockan 19:00 från den 15 december till den 23 december.

Den 24 december publiceras partiprogrammet i sin helhet som PDF.

Partiprogrammet i skriftform går redan nu att beställa från Nordfront förlagvia denna länk.

 

Kevin MacDonalds trilogi om judendomen

IDEOLOGI. Mikael Karlsson introducerar och analyserar Kevin MacDonalds arbete om judendomen som en gruppevolutionär strategi.

Kevin MacDonald.

I denna text avser jag ge en introduktion till professor Kevin MacDonalds arbete såväl som en enkel analys om hans tankar kring vitas intressen. Ämnet har aktualiserats då Kevin MacDonald figurerat i två avsnitt av Radio Nordfront (#29 och #30) samt hållit ett anförande på NPI-konferensen, besökt Sverige två gånger i år och deltagit i podcasts med Red Ice Radio, David Duke ochRichard Spencer.

Trilogin om judendomen
MacDonald är mest känd för tre volymer som analyserar judendomen som en gruppevolutionär strategi: A People That Shall Dwell Alone, Separation and Its Discontents och The Culture of Critique. Den senast nämnda finns utgiven på svenska som Kritikkulturen och är den ur politisk synvilkel viktigaste, eftesom den behandlar judiska intellektuella rörelser som format det kulturella och politiska utvecklingen i västvärlden. Kritikkulturen behandlar i huvudsak tre intellektuella rörelser.

Den boasianska antropologin
Den judiske antropologen Franz Boas kom att förändra synen på mänsklig evolution på mycket kort tid. På slutet av 1800-talet betraktade man den mänskliga utvecklingen ur ett darwninistiskt perspektiv. Man ansåg att mänskliga raser hade uppstått genom samma mekanismer för naturligt urval som gällde för andra arter och att skillnaderna mellan raser var grundade i biologi. MacDonald beskriver hur Boas, som utseddes till chef för den nybildade avdelningen för antropologi vid Columbias universitet 1889, lyckades förändra synen på skillnader mellan grupper av människor. Den darwinistiska synen ersattes av en förklaringsmodell baserad på kultur som drivande faktor och denna innehöll element av radikal kritik mot det västerländska samhället.

Franz Boas.

Boas antropologiavdelning beskrivs som en avbild av judiska religiösa församlingar; en auktoritär ledarfigur om vilkas gunst deltagarna tävlar, kväsandet av dissidenter med avvikande uppfattningar och en djup misstänksamhet mot icke-judar. Endast ett fåtal i den inre cirkeln kring Boas var icke-judar, men dessa gavs ibland framträdande roller för att inte framföra bilden av kulturell antropologi som en judisk rörelse. Ett exempel är Margaret Mead, som utförde den nu vederlagda studien Coming of age in Samoa. MacDonald beskriver hur boasianerna kunde konkurrera ut andra tänkare genom att arbeta som en sammasvetsad grupp med ett förbestämt mål, att misskreditera evolutionärt tänkande kring mänskliga populationer. Detta arbetssätt är inte förenligt med den vetenskapliga metoden, men effektivt som en form av aktivism.

Freud och psykoanalysen
Sigmund Freuds subversiva psykoanalys har mycket gemensamt med den boasianska antropologin som rörelse betraktat. Juden Freud omgav sig mestadels med andra judar och den psykoanalytiska rörelsen var utpräglat judisk. Freud var medveten om sin starka judiska identitet och såg sitt arbete i alla fall delvis som en kamp mot det icke-judiska samhället. Han identifierade sig med Hannibal som förde krig mot romarna, och menade att Carl Gustav Jung som arier (Freuds egna ord) inte i grunden kunde förstå psykoanalysen. Tanken att psykisk ohälsa kommer från undertryckande av sexuella drifter kommer från psykoanalysen liksom mycket av det tankegods som skulle underbygga den sexuella revolutionen. Uteslutandet av oliktänkare, den auktoritära och rabbinliknande ledarrollen samt bristen på vetenskaplighet kännetecknar psykoanalysen såväl som den boasianska antropologin.

Sigmund Freud.

Frankfurtskolan
Frankfurtskolan är ansvarig för den så kallade kulturmarxismen. Principiellt kom Frankfurtskolans teoretiker att betrakta marxismens misslyckande som en kulturell fråga. Endast genom att förändra den västerländska kulturen trodde man sig kunna nå sina skiftande men alltigenom utopiska visioner. Kulturmarxismen är en sorts symbios av marxism och freudiansk psykoanalys, en radikal individualism där individen ska brytas ut ur förtryckande strukturer och tankemönster som kan leda till fascism och antisemitism.

Max Horkhemier skakar hand med Theoror Adorno.

Frankfurtskolan var helt dominerad av judar som Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm och Max Horkheimer. Rörelsen hade inte en auktoritär ledare utan leddes vid varje given tidpunkt av ett fåtal tänkare, men i övrigt återkommer mönstren från tidigare exempel. Man uteslöt medlemmar som avvek från läran och presenterade djupt ovetenskapliga resultat som vetenskap. Det fanns dock från Frankfurtskolans sida en större ärlighet kring detta i och med att man menade att man försökte presentera vetenskapliga rön till stöd för sin ”moraliskt nödvändiga” lära, men att vetenskap i den traditionella västerländska meningen aldrig varit skolans uppgift.

Förutom dessa grupper analyseras förhållandet mellan judarna och vänstern, den judiska kritiken av den icke-judiska kulturen och den avgörande judiska påverkan på USAs invandringspolitik. Sammantaget ges en bild av en djup och bestående intressenkonflikt mellan judar och icke-judar där judarna framför allt under 1900-talet på grund av flera nyckelfaktorer kunnat påverka den mycket större gruppen icke-judars samhällen, politik och kultur till sin fördel. I skriften Att förstå det judiska inflytandet som kompletterar Kritikkulturen utforskas detta ytterligare och fyra judiska egenskaper som lett till framgång presenteras: hyperetnocentrism, hög intelligens, psykologisk intensitet och aggressivitiet.

Att förstå oss själva
På senare tid har Kevin MacDonald studerat vita människor och vår kultur. MacDonald beskriver att när han började skriva om judendomen var det från ett opolitiskt perspektiv och att han var vänsterinriktad tidigare i livet, men genom sina studier utvecklades i en nationalistisk riktning. Det tycks vara detta som motiverat honom att utforska vår egen evolutionära historia och förstå den kultur vi skapar och hur den avviker på avögrande områden från mer stam- och släktskapsorienterade kulturer bland andra folk. I följande föredrag ger MacDonald sin syn på de psykologiska mekanismer som leder vita folk till att tappa makten i sina egna länder, då främst ett fenomen han kallar patologisk altruism.

 

Vidare arbetar MacDonald på en bok om vita människors ursprung. Då boken inte är klar kommenterar jag ämnet med viss försiktighet. MacDonald verkar ansluta sig till åsikten att dagens européer är ättlingar till framför allt två grupper: jägar-samlarfolken som flyttade norrut på kontinenten allt aftersom inlandsisen drog sig tillbaka, och indoeuropéerna som senare invaderade Europa i vågor från sitt urhem på den pontiska stäppen. Dessa två grupper hade distinkta sätt att leva. Jägar-samlarfolken var individualister som bildade grupper baserat på arbetsförmåga och identifiering med gruppens normer, en typ av hypermoraliskt synsätt som kan ha varit fördelaktigt då asocialt beteende, stöld av gemensamma resurser, våldsamhet och så vidare kunde äventyra hela gruppens överlevnad då man ofta levde på små marginaler. Det verkar inte ha förekommit några hierarkier eller sociala klasser. Indoeuropéerna var å andra sidan mer kollektivistiska, mer benägna att bilda grupper baserad på släkt- eller klantillhörighet och framför allt styrda av krigararistokratier och kungar. De drev jordbruk men var framför allt boskapsskötare och höll sig med hästar. MacDonald verkar vara intresserad av samspelet mellan dessa två grupper och vilka av deras egenskaper som dominerar våra samhällen idag. MacDonald diskuterar från med Richard Spencer i den senares podcast här.

Modell för Indoeuropeisk expansion enligt kurganhypotesen.

Personliga slutsatser
Kevin Macdonalds skrifter är i min mening det aboslut viktigaste som skapas på det teoretiska planet idag för alla som är intresserade av vita folks överlevnad. Jag har aldrig hittat någon saklig kritik som kunnat vederlägga den fakta han framför. I stället används tekniker för att skuldbelägga, demonisera och ignorera MacDonalds arbete. När en instinktiv antipati gentemot judenheten tidigare har lett till irrationella utspel och mindre noggrann kritik där myt och sanning blandas, har MacDonald lyckas avmystifiera judendomen. Judendom förstådd som en gruppevolutionär strategi är ett vetenskapligt legitimt synsätt, då sådana strategier är allmänmänskliga men tar olika uttryck hos olika grupper, beroende på arv och miljöfaktorer liksom historiska processer. Judefrågan är vetenskaplig, som Nationell.nu skriver.

Det verkar som att MacDonalds arbete rör sig mot en slutlig analys med två komponenter. Den ena är en förståelse för judendomen och dess fientlighet mot vita samhällen, den andra en förståelse för oss själva. Varför är vi unikt sårbara för moralargument? Hur har vi lurats att agera mot våra intressen som grupp? Svaren på dessa frågor kommer förhoppningsvis att presentera en väg ut ur den svåra situation som framför allt västvärlden befinner sig i. Ett argument som har utkristalliserat sig är att moral är otroligt viktigt, och att presentera den nationella saken som moraliskt rätt är av stort värde för att övertyga den större massan. Förhoppningsvis presenteras en samlad bild av hur vi kommer vidare i kampen för våra etniska intressen i MacDonalds kommande bok.

 

”De hade greppat nyckelpositioner”

Denna vecka återanvänds en tidigare publicerad Veckans film, som påvisar att den maktstruktur som redan på 1930-talet pekades ut som den dolda handen, är identisk med den som våra statsministrar av idag systematiskt springer på ljusskygga möten med.

HISTORIA. Denna vecka lyssnar vi på en beskrivning av hur Tyskland såg ut under 1920- och tidigt 1930-tal.

Juden Carl-Johan Bonnier.

Juden Peter Hjörne från Stampen-koncernen.

 Peter Wolodarski är chefredaktör på Bonnier-ägda Dagens Nyheter -- en position som han utnyttjar för att hetsa till världskrig mellan vita folkslag.

Veckans film

Klockan 12:00 varje söndag uppmärksammar Nordfront en film eller dokumentär av något slag. Har du förslag på en Veckans film? Kontakta då Robin Palmbladrobin.palmblad@nordfront.se

Massmedia i Sverige ägs inte av svenskar
I Sverige ägs mystiskt nog merparten av all massmedia inte av svenskar, utan av judar: exempelvis familjen Bonniers, Hjörne och Schibsted-koncernen.

Till toppen av isberget kan nämnas:

Aftonbladet, Adlibris, Expressen, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad, TV4, Veckans Affärer, Dagens Industri, Svensk Filmindustri, Resume.se, Metro (35 procent), Amelia, Arboga Tidning, Avesta Tidning, Bohusläningen, Bärgslagsbladet, Fagersta-Posten, Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Lidingö Tidning, Länstidningen Södertälje, Nerikes Allehanda, Norrtelje Tidning, Nynäshamns Posten, Sala Allehanda, Strömstads Tidning, SödertäljePosten, TTELA, Varbergs Posten, Vestmanlands Läns Tidning, Vänersborgaren, Västkustkuriren, Örebroar’n, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten, ST Tidningen.

Även sociala mötesplatser och internettjänster så som Facebook, Blocket.se, Hitta.se, TV.nu, Klart.se, Familjeliv.se, Youtube och Google bör nämnas.

”Sveriges hemliga styresmän”
Redan på 1930-talet pekades personer så som överrabbin Marcus Ehrenpreis, bokförläggaren Karl-Otto Bonnier och bankiren Marcus Wallenberg ut som ”Sveriges hemliga styresmän”.

En intressant detalj är att släktet Wallenbergs motto på latin är ”Esse, non videre”, vilket översätts till ”att verka, men inte synas”.

I den läsvärda skriften Jag anklagar! skrev svensken Elof Eriksson bland annat:

Centrum för den judiska maktutövningen i Sverige utgör i vår tid Stockholms Enskilda Bank under huset Wallenberg, Rothschildsfinansens [judisk bankirsläkt red. anm] härvarande filial, vars huvudman bankdirektören och frimurarbrodern Marcus Wallenberg under snart en mansålder spelat rollen av hemlig maktexekutor.

[…]

Från ”hemliga kansliet” vid Kungsträdgården löpa osynliga solida trådar till hov- och regeringskanslier, till partiernas ledare och ekonomichefer, till statens högre ämbetsverk och myndighetspersoner.

Redan på 1930-talet pekades dessa figurer ut som "Sverige hemliga styresmän": Bankdirektör Marcus Wallenberg, Överrabbin Marcus Ehrenpreis, Bok förläggare Karl Otto Bonnier. Läs mer här.

I modern nutid har alla Sveriges statsministrar systematiskt bevistat ljusskygga Bilderberg-möten tillsammans med exakt samma maktstruktur: tillsammans med judar från Bonnier-koncernen och medlemmar ur Wallenberg-oligarkin.

Kan statsministrar som Stefan Löfven, som utåt sett framstår som lågintelligenta klåpare, rent av vara villiga nickedockor åt dessa verkliga makthavare som ”verkar men inte syns” i bakgrunden?

Vad som sägs på dessa Bilderberg-möten är vanligtvis okänt eftersom makthavarna diskuterar utan protokoll eller insyn från allmänheten.

En läcka från Bilderbergmötet 1966: "Nationalism är farligt", nedkladdat som minnesanteckningar.

Använder massmedia till att förfölja svenskar
De senaste decennierna så har Bonniers och annan judisk massmedia gjort sig kända för sin jakt på svenskar som motsätter sig att Sverige, genom av judar instigerad massinvandring, förvandlas till ett Mellanösternland.

Förföljelserna eskalerar och numera tar tidningar till och med hjälp av kriminella vänsterextremister för att spåra oliktänkande genom illegala dataintrång.

 Judisk massmedia har gjort sig känd för att förfölja politiskt inkorrekta svenskar. Bildruta från Expressen.se.

Judisk massmedia har gjort sig känd för att förfölja politiskt inkorrekta svenskar. Bildruta från Expressen.se.

Bildruta från Expressen.se.

 Även Aftonbladet förföljer svenskar, efter det att tidningen fått tillgång till hackade användaruppgifter från forumet Flashback. Aftonbladet ägs av Schibsted vars största ägare är banker från USA.

Ett klipp av historiskt intresse
I början av året publicerades ett klipp i vilket den vid tidpunkten omåttligt populäre tyske ledaren Adolf Hitler beskriver hur Tyskland såg ut under 1920- och tidigt 1930-tal.

— En […] kraft hade tagit över hela landet. De hade lyckats greppa nyckel-positioner över vårt intellektuella och spirituella liv. Men även över vårt politiska och ekonomiska liv.

Den tyske ledaren var känd för sina frispråkiga tal.

— I verkligheten är det kapitalet som styr dessa länder. De talar om pressfrihet men alla tidningar har samma ägare […] dessa tidningar formar sedan allmänhetens åsikter.

Hör beskrivningen av dåtidens Tyskland:

 

 

”Gammelmedia” = judisk

Av , Ursprungligen publicerad på Nordfront.se 

SVENSK GRUNDLAG. Att judiskt storkapital har monopol på merparten av ”svensk” massmedia utgör ett allvarligt hot mot svensk grundlag. Det är dags att vi återupprättar svensk åsikts- och yttrandefrihet.

Låt oss först bevisa denna tes, och sedan förklara varför detta är ett allvarligt hot mot svenska medborgares grundlagsstadgade rättigheter.

Carl-Johan-Bonnier_krossa_dem

Beviset på tesen ”‘gammelmedia’ = judisk”

  • Schibsted-koncernen: Till Aftonbladets och Svenska Dagbladets största ägare hör enligt Aftonbladet ”direkt och indirekt JP Morgan, Goldman Sachs och Bank of New York Mellon” – alltså judiska storbanker.
  • Bonnier-koncernen: Den judiska familjen Bonniers äger exempelvis Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri, Bonnier Tidskrifter, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Svensk Filmindustri och TV4. Dessa mediabolag är enbart toppen av isberget över vad Bonniers äger.
  • Stampen-koncernen: Den judiska familjen Hjörne äger genom Stampen bland annat Göteborgsposten.

Utöver dessa koncerner så har vi MittMedia-koncernen som ägs av en suspekt och insynsskyddad stiftelse, Nya Stiftelsen Gefle Dagblad. MittMedia agerar precis enligt samma radikala, kulturmarxistiska/liberala och svenskfientliga doktrin som koncernerna ovan gjort sig så hatade för.

Lögner om Bonniers och Hjörnes judiskhet
En del brukar ljuga och påstå att varken familjen Bonniers eller familjen Hjörne är judar, något som alltså inte stämmer. Exempelvis menade Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande och ledande ägarrepresentant inom Bonnierfamiljens företag, på motsatsen då hans egen tidning Dagens Industriintervjuade honom.

Han fick nämligen frågan ”Stör det dig att kopplingen mellan familjen Bonnier och judendomen ofta görs?”, varpå han då svarade:

Nej inte alls, det judiska arvet känns ändå som grundläggande för släkten.

Gällande Hjörnes judiskhet blev detta utrett på Flashback:

Vare sig Harry Hjörne och Lars Hjörne var judar men Lars Hjörne var gift med en judinna och de fick en judisk son, Peter Hjörne, varpå släkten Hjörne blev judar och judisk makt över media kunde öka tack vare detta förhållande.

Peter Hjörne gjorde sig även känd då han betalade biobiljetter till samtliga gymnasieelever i Göteborg så att dessa fick se filmen Schindlers List. Filmen baserar sig dock på en novell i kategorin fiction, något som de unga göteborgarna med största sannolikhet var helt omedvetna om då de blev indoktrinerade i ”Förintelse”-bluffen.

Svenskar terroriseras av icke-svensk massmedia
På pappret ska svenska medborgare ha rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet och föreningsfrihet. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut eftersom dessa judiska publikationer kommit på att ifall de terroriserar svenskar som uttrycker en viss typ av åsikter, så innebär detta att yttrandefriheten kan beskäras godtyckligt av de förstnämnda.

Svensk grundlag är alltså underställd den oerhörda makt som icke-svensk massmedia besitter. På detta vis har nämnda mediekoncerner fullständigt missbrukat sin makt och piskat svenska folket till att inte våga motsätta sig att Sverige konsumeras av flykting-strömmar från sionistiska krig och ett överbefolkat Afrika.

Dessa orättfärdiga och folkrättsvidriga krig har föga förvånande frambringats genom en amerikansk kongress i knäet på lobbygruppen AIPAC, uppbackade av det sionistiska mediemonopolet i USA.

Här är ett exempel på grundlagsfientliga förföljelser:

Den judiska Bonnier-publikationen Expressen gjorde sig ökänd i slutet av 2013, då de gjorde ”hembesök” hos svenskar som vågat nyttja sin grundlagsskyddade yttrandefrihet anonymt.

Redan 1936 beskrev Oscar Landahl situationen i Sverige på detta vis:

En affärsman vågar inte, för att inte riskera att förlora sin kundkrets, tala om att han är antisemit. En anställd får vara beredd på att bli avskedad från sin plats, om han tillkännager sin eventuella antijudiska ställning. Tjänstemän av alla slag kan ha vilka åsikter som helst och offentliggöra dessa de riskerar intet. Men om man säger, att man är antisemit då blir det en annan situation. Gå till Dig själv, och Du måste erkänna, att vi har rätt. Vi har väl ”demokrati och frihet”!?

Då det gått så långt, att svenska medborgare, som i dessa dagar så ofta besjunger sin nuvarande frihet, inte vågar i sitt eget fädernesland opponera sig mot ett främmande folks inflytande för att inte förlora sin försörjning och sitt anseende, då måste väl detta vara tillräckligt bevis på att det finns en [censur pga. Hets mot folkgrupp].

Hur återupprättar vi svensk yttrandefrihet?
Svaret på den frågan är enkelt. Svenskar måste konkurrera ut denna massmedia och byta ut de förrädare som ockuperar Riksdagen. Vi måste återta ”systemet” och sätta oss själva som herre på täppan över det land som rättmätigen tillhör svenskar. Då vi befinner oss i maktställning kan vi skrota åsiktslagar likt ”Hets mot folkgrupp”, en lag som för övrigt tillkom just genom judiska påtryckningar på Sveriges politiker.

Frimurarpolitiker med dolda lojaliteter, grundlagsfientlig icke-svensk massmedia och dess frambringade vänsterextremism är främmande makt som vi blivit nödgade att vinna över.

Klaga inte -- kämpa! Seghet och kamp lönar sig!

Svenskarnas samhälle har råkat ut för naturens obönhörlighet. Nu gäller det att vi får skinn på näsan och kämpar likt aldrig förr! Den förtryckande och icke-svenska massmedian är beroende av att kunna betala sina underhuggare — detta gör ditt ideella arbete inom alternativ-media till ett vapen mot förtryck!

Kampens timma är slagen! Mobilisera dig till alternativ-media!