Etikettarkiv: Partiprogram

Vår väg

VÅR VÄG. Här följer Nordiska motståndsrörelsens partiprogram som gratis PDF.

var-vag-pdf-bild

Nordiska motståndsrörelsens partiprogram, Vår väg, är författat av de personer som vid tillfället utgjorde Nordiska motståndsrörelsens riksråd i Sverige: Simon Lindberg, Pär Öberg, Emil Hagberg och Fredrik Vejdeland.

Nu kan du läsa hela partiprogrammet gratis som PDF. Sprid programmet till alla du känner och vill påverka!

För mer information om partiprogrammet, se: Vår politik

 

Vår väg, punkt 2

VÅR VÄG. Här följer andra delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

Ny politik

2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

Hela den globala monetära infrastrukturen i världen kontrolleras av ett relativt fåtal personer. Dessa personer är på inget sätt folkvalda, deras makt går i arv och de ser till att hålla kvar denna makt till varje pris inom samma maktsfär. Man kan enkelt säga att vår värld kontrolleras av dolda makthavare som vi inte har valt och som inte vill oss väl. Som bäst ser de oss som ett slags slavar i deras världsordning.

Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delarna av världens penningaflöden och skapande av krediter har de kunnat köpa allt som ger reell makt. Ett led i dessa hänsynslösa maktintressen är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över stor krigspotential och massmedia. Nordiska motståndsrörelsen vill göra dessa fåtal parasiter på mänskligheten helt maktlösa. Makten skall flyttas över från dem till de olika ländernas parlament och ledare.

Den globala sionistiska eliten
De globala sionisternas mål idag är inte enbart att främja staten Israel utan också att verka långsiktigt för instabilitet i alla nationer som skulle kunna bli ett hot mot deras maktstruktur. Detta innefattar inte minst de etniskt homogena västländerna. Samtliga globala sionister verkar därmed för mångkultur och massinvandring, men också för andra samhällsupplösande tendenser såsom liberalism och normupplösande kulturmarxism.

Den judiska rasismen är formulerad sedan flera tusen år tillbaka i de judiska religiösa skrifterna och levnadsmönstrena. Från Moseböckerna till nutida judiska statsmän, rabbiner och ideologer såsom Ariel Sharon, Ovadia Yosef och Barbara Spectre har det judiska folket beskrivits som Guds utvalda folk med en särskild rättighet att inneha världsherravälde. Även icke-judar ingår i den globala sionistiska eliten av religiösa eller egoistiska motiv. Det bör här påpekas att inte alla judar är sionister och att det till och med finns de av dem som går emot sionistiska maktsträvan.

På lång sikt
Att återta makten från den elit som idag styr är inget som kan göras i en handvändning. Ett viktigt steg är att informera och sprida sanningen om vad som sker. Detta arbete har Nordiska motståndsrörelsen redan inlett och kommer att intensifiera med alla tillgängliga medel när vi väl nått makten.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Sprida information inom Norden så att hela befolkningen på djupet förstår hur sionisterna arbetar för att destabilisera och splittra.
 • Sprida information till världen som belyser sionisternas ljusskygga verksamhet för att få fler stater att ta ställning.
 • Bygga upp alternativ till all fientlig infrastruktur, företag, kulturinstanser m.m.
 • Förbjuda illasinnade och hemliga sällskap som sysslar med omstörtande verksamhet.

Att gå emot deras världsordning
I modern historia har alla stater som försökt stå utanför den rådande världsordningen blivit bekrigade. Det är även något som det nya Norden i värsta fall måste räkna med. Vi ska därför i denna kamp alliera oss med andra stater som vill bryta sig fria från det moderna globala slaveriet. Många har redan genomskådat dessa orättvisor. Vi är övertygade om att vi även har allierade som ännu inte gett sig tillkänna.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Alliera oss med stater och andra aktörer som kan vara behjälpliga i att störta denna globala världsordning.
 • Se till att ett anfall mot det nya Norden omedelbart ska ge ödesdigra konsekvenser för fienden.
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

Partiprogrammets nio delar är en utveckling av de tidigare publicerade nio punkterna.

De nio delarna publiceras varje dag klockan 19:00 från den 15 december till den 23 december.

Den 24 december publiceras partiprogrammet i sin helhet som PDF.

Partiprogrammet i skriftform går redan nu att beställa från Nordfront förlagvia denna länk.

 

Vår väg, punkt 1

VÅR VÄG. Här följer första delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

Ny politik

1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

Vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp. Mot detta finns många hot, varav det mest alarmerande och akuta idag är den massinvandring av rasfrämmande människor som sker till Norden. Detta i kombination med lägre födelsetal bland nordiska kvinnor än invandrade och det faktum att även de invandrade främlingarna ibland skaffar barn med nordiska kvinnor och män gör att den etniskt nordiska populationen minskar allt mer i relation till den utomnordiska. I klarspråk innebär den så kallade mångkulturen och massinvandringen fysisk undanträngning och folkmord på Nordens befolkning.

De nordiska folken har historiskt levt separerade från inblandning av främmande folkslag och har därför i allt väsentligt bevarat en unik genuppsättning, kultur och samhällsbyggaranda. Skillnaden mot andra folkslag på jorden kan skådas genom de nordiska folkens utseenden men går betydligt djupare än de rent visuella. Egenskaper som samarbetsvilja, uppfinningsrikedom, ordningssinne, plikttrohet och altruism har präglats fram under tusentals år av raslig separation.

Massinvandringen är en stor belastning på vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, men allt detta är egentligen bara ytterst små problem i jämförelse med om vårt folk skulle upphöra att existera. Vår ras- och invandringspolitik handlar inte om hat eller förtryck – det handlar om överlevnad och vad som är bäst för vårt folk. Om de nordiska folken dör ut är det totalt oåterkalleligt.

Stoppa massinvandringen
Miljontals främmande människor befinner sig i Norden och fler väller in hela tiden. För Sveriges del har det inneburit att folkmängden ökat med flera procent av främmande människor. Om det är tal om massinvandring eller inte är inte ens öppet för diskussion längre.

Sedan 1975 har till Norden fientliga krafter medvetet sanktionerat en invandring utan hänsyn till de nordiska folkens kulturella och rasliga överlevnad. 1975 var året då beslut togs om att göra Sverige mångkulturellt, utan folkligt stöd, som ett resultat av omfattande lobbyverksamhet, maskerad som debatt, i judiskt ägda medier i Sverige.

Massinvandringen är verkligen ett demografiskt problem och vissa analytiker gör gällande att svenskarna kommer att vara i minoritet i Sverige redan inom 10-15 år. Vi anser att endast en begränsning av invandringen bara kommer att skjuta upp problematiken.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Införa ett totalstopp av all utomnordisk invandring. Detta gäller utan undantag åtminstone fram tills repatrieringsprocessen är avklarad.
 • Avsevärt stärka gränskontrollen in till Norden. Detta är även nödvändigt för att stoppa kriminalitet och människohandel över landets gränser.

Inled repatriering
Det är den sammanlagda folkkroppens överlevnad och genpool som måste säkras. En mindre mängd människor av främmande ras skulle inte skada denna i stort. Massinvandringen har dock redan nu nått sådana proportioner att det vore omöjligt att göra Norden till en sund nation igen genom att bara stoppa invandringen och sedan låta de rasfrämlingar som redan befinner sig inom Nordens gränser få stanna kvar. Ett återsändande av merparten av alla de som inte är etniska nordeuropéer eller av närbesläktade folkslag måste inledas snarast möjligt efter det att invandringen stoppats.

Staten ombesörjer transport, om möjligt tillbaka till ursprungslandet eller till närmsta liggande land som är fredligt och villigt att ta emot människorna. Undantag från tvångsrepatriering kan i särskilda fall komma att ske där det medicinskt är direkt förenat med fara för individen att flyttas, för adopterade, rasblandade och de som är födda i Norden utan någon som helst släkt eller koppling till sina förfäders ursprungsland. Människor som varit starkt behjälpliga för Nordens folk kan komma att utnämnas till hedersmedborgare och få stanna kvar. Eventuella människor som kommer tillåtas få stanna kvar i landet kommer aldrig utgöra sådan mängd att de hotar vårt folks överlevnad på sikt.

Ett återbördande av främmande människor skulle även vara positivt för de länder eller regioner dessa kommer ifrån. Den enorma utländska kompetens som politikerna menar kommer hit är på samma gång det som dränerar deras egna länder livsviktig kunskap. Vi kan lika gärna beskylla våra så kallade folkvalda för en nykolonialism där de suger ut kompetens från utsatta länder bara för att ”berika” vårt eget land. Hjärnkirurger och civilingenjörer behövs i än högre utsträckning i dessa länder.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Upprätta ett statligt institut som kommer arbeta effektivt genom att med moderna genetiska profileringar rasbedöma samtliga människor som fått svenskt medborgarskap efter 1975 och deras efterkommande. De som kommit innan 1975 kan förlora medborgarskap om de döms för folkfientlig verksamhet.
 • Genast påbörja återsändandet av merparten av de rasfrämlingar som befinner sig inom Nordens gränser. Detta ska ske på största humana vis för att inte mer än nödvändigt skapa lidande.

Etnisk nordeuropé eller närbesläktat folk
Att det existerar olika mänskliga raser, med inte bara skilda utseenden utan också skilda mentala egenskaper såsom intelligens, karaktärs- och personlighetsdrag är helt otvivelaktigt bevisat genom så väl vetenskaplig forskning som genom sunt förnuft. Vårt invandringsmotstånd grundar sig främst på raspolitik då vi önskar bevara vårt folk. Vårt mål är inte först och främst att skapa en helt ren nordisk ras utan snarare att bevara de nordiska folken som de ser ut idag där den nordiska rastypen är ett dominerande inslag i den nordiska genpoolen.

Då rasforskning varit tabubelagd i Norden efter 1945 lider vi tyvärr brist på moderna och konkreta rasbegrepp vilket innebär att rasförnekarna idag kan fortsätta föra ut lögnen om att det inte finns några mänskliga raser. I verkligheten är det i de flesta fall helt självklart vem som är av nordiskt ursprung eller närbesläktad. I mer tveksamma fall skulle vi med moderna genetiska profileringar kunna avgöra vilka människor som är av övervägande nordiskt rasursprung. De som kommer att få stanna i Norden är bland annat samtliga nordeuropeiska etniciteter, större delen av de central- och östeuropeiska etniciteterna, delar av de sydeuropeiska etniciteterna samt de med nordeuropeiskt ursprung i övriga världen. Alltså ser vi att större delen av ursprungsfolken i den s.k. västerländska världen skulle få stanna kvar i Norden med fulla medborgerliga rättigheter oavsett när de kom in i landet.

Utlandsbistånd och hjälp på plats
Naturens resursfördelning över världen är inte rättvis. Inte heller klimat- och naturkatastrofer är jämnt fördelade. Förutsatt att det inte sker på bekostnad av vårt eget folks grundläggande behov ser vi positivt på en nordisk biståndspolitik förutsatt att vissa etiska regler följs av det landet som vill ha hjälp. Vi skulle exempelvis inte kunna hjälpa länder som inte under sina egna förutsättningar förde en ansvarsfull miljöpolitik. Inte heller skulle vi vara behjälpliga till statsbildningar som medvetet agerade i kontrast med nationalsocialismens grundläggande principer genom exempelvis en okontrollerad befolkningstillväxt eller rasblandning.

Förutom att hjälpa till med humanitära insatser i katastrofområden kan vi också komma att vara behjälpliga med att diplomatiskt, eller i värsta fall militärt, bekämpa imperialistiska stater som bekrigar suveräna stater vilket är det som skapar flyktingkatastrofer i hela världen.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Säkra de nordiska folkens grundläggande behov innan vi lägger våra resurser på andra länder.
 • Föra en generös biståndspolitik, om möjligt, för länder som följer de etiska regler vår framtida stat sätter upp.
 • Hjälpa till med humanitära insatser i katastrofområden och motverka imperialism.

Nordens framtida invandringspolitik
Efter att massinvandringen stoppats och repatrieringsprocessen är klar skulle vi kunna öppna något på de nordiska gränserna igen. Då skulle en kontrollerad invandring kunna tillåtas från närbesläktade folk. Det fria Norden skulle även kunna ge asyl till rasfränder världen över som förföljs på grund av sitt rasliga ursprung eller politisk åskådning.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Föra en ansvarsfull invandringspolitik som inte riskerar att skada vår nordiska rassammansättning.
 • Bevilja asyl till rasfränder som utsätts för följelser i vår omvärld.
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

Partiprogrammets nio delar är en utveckling av de tidigare publicerade nio punkterna.

De nio delarna publiceras varje dag klockan 19:00 från den 15 december till den 23 december.

Den 24 december publiceras partiprogrammet i sin helhet som PDF.

Partiprogrammet i skriftform går redan nu att beställa från Nordfront förlagvia denna länk.

 

Ny politik för en ny tid

VÅR VÄG. Här följer förordet till Nordiska motståndsrörelsens partiprogram, författat av Fredrik Vejdeland.

Fredrik Vejdeland.

Detta partiprogram skrevs under ett antal intensiva månader i slutet av 2015. Det är författat av de fyra personer som vid tillfället utgjorde Nordiska motståndsrörelsens riksråd i Sverige. Varje riksrådsmedlem har tilldelats de ämnesområden som bäst motsvarar deras expertis och punkterna har därefter avhandlats i grupp under åtskilliga möten. Arbetet leddes av organisationens chefsorganisatör Simon Lindberg.

Betydligt fler personer än så har dock varit inblandade i processen. När riksrådet ansåg sig vara klar med arbetet skickades programmet ut på remiss till nästeschefer, mångåriga medlemmar i organisationen och ett fåtal andra utvalda partimedlemmar vilka kommit med invändningar och förslag som riksrådet sedan tagit ställning till. Ledande personer i Norge och Finland har också granskat innehållet och kommit med synpunkter.

Resultatet är ett mycket grundligt utarbetat partiprogram där bokstavligen talat varje ord i den har synats. Det är också ett omfattande verk där såväl Nordiska motståndsrörelsens realpolitiska strävanden som den nationalsocialistiska världsåskådningen verkligen kommer till sin rätt.

Under processens gång har vi satt upp ett antal mål som vi strävat mot. Ett av dessa mål är att göra programmet lättfattligt där vi förklarar mycket av det vi vill åstadkomma men ändå gör det på ett koncist och kärnfullt sätt. Vi har strävat efter att varje mening ska förstås av alla men samtidigt ha en djupare innebörd som avslöjar en bakomliggande vision. För att ytterligare tydliggöra budskapet har vi strukturerat de nio punkterna och dess respektive delstycken på så sätt att de inleds med en problemformulering som senare besvaras i efterföljande text och punktform.

Ett andra mål är att vi velat försäkra oss om att vi inte lovar för mycket. Vi vill verkligen inte förknippas med politiker som säljer ett budskap och utlovar förbättringar till alla grupper i samhället. Visserligen är det just nationalsocialismen, med folkgemenskapen och de olika samhällsgruppernas samarbete för gemensamma mål som grund, som skulle kunna lova förbättringar på alla områden och för alla grupper. Men när förändringarna är så omfattande som de beskrivs i programmet finns all anledning att stanna upp och tänka till ett par extra gånger över vad vi kan lova eller inte lova. Där vi utlovar omfattande förändringar har vi haft långa diskussioner som kretsat kring frågor som ”är detta praktiskt möjligt?”. I osäkra fall, såsom den om sex timmars arbetsdag, har vi valt att formulera oss som så att vi strävar dit men att det är beroende av andra faktorer.

Ett tredje mål är att vi velat utarbeta ett revolutionärt och progressivt partiprogram som både andas och stakar ut en ny politik för en ny tid. Det kan här sägas att vi medvetet undvikit att blicka bakåt i historien och att vi inte vid ett enda tillfälle kopierat något annat partiprogram. Ej heller har vi velat att partiprogrammet ska innehålla försvarsinriktad politik med överdrivet fokus på trygghetsfrågor, brottsbekämpning och annat som hört den blågula nationalismen och konservativ ideologi till. Detta partiprogram presenterar i huvudsak en vision för framtiden. Det är ett resultat av Nordiska motståndsrörelsen samlade idéer och erfarenheter under 20 års tid. Vårt fokus har hela tiden varit nutida och framtida utmaningar och att själva staka ut vägen istället för att gå i gamla fotspår. Särskilt som många av dessa gamla beprövade vägar idag är förlegade, saknar attraktionsvärde och i grund och botten varit misslyckade.

Varför utgör vår väg en ny politik för en ny tid? För det första är den nationalsocialistiska världsåskådningen, som ligger till grund för vår politik, en i historisk kontext ny ideologi. Formulerad av sådana som den svenske statsmannen Rudolf Kjellén på tidigt 1900-tal, och sedan praktiserad och utvecklad i Tyskland något årtionde senare, kan vi definitivt tala om en politisk åskådning som är betydlig nyare än socialdemokratin, liberalismen eller för den delen 1700-talets nationalism som många av dagens nationella söker sin tillflykt till. I våra ögon är nationalsocialismen, under den kortare period den innehade makten i Tyskland, den enda kraft som på allvar hotat de destruktiva krafter som idag styr världen och sedan 1945 drivit på folkmordspolitiken gentemot de nordiska och etniskt europeiska folken. Nationalsocialismen utsågs till huvudfienden eftersom den utgjorde en överlevnadsstrategi för vår ras och för att den lyckades ge de eviga naturlagarna en politisk form i nutid.

Vår väg skiljer sig emellertid från den tyska dito. Vår nationalsocialism är mer inspirerad av dansken Povl Riis-Knudsen och hans tankar under efterkrigstiden om nationalsocialismen som en biologisk åskådning och helhetslösning på de livsföringsproblem vi ser i världen idag. I vår tid är det inte primärt stater eller samhällssystem som hotas. Istället är det idag vår ras liksom hela mänskligheten som hotas av de människofientliga och parasitära krafter som styr och bedriver rovdrift på naturen och alla dess populationer – djur som människor. Frågor som rör massinvandring och ”mångkultur”, men också så kallade gröna frågor, med fokus på ekosystem och biologisk mångfald, är därför satt i fokus i den politik som Nordiska motståndsrörelsen formulerat.

Vi har idag en perfekt jordmån för att föra fram en ny politisk form av den nationalsocialiska världsåskådningen som fokuserar på de stora ödesfrågorna. Förutom det fåtal som är djupt indoktrinerade är det för dagens människor nämligen ingen hemlighet att människan lever på fel sätt, är olycklig och i grunden förlorat sin kompass. ”Demokratin”, med allt vad det innebär, slår sig alltjämt för bröstet och hävdar sin ofelbarhet trots att den är ansvarig för att ha skapat den nutida människans levnadsvillkor. Det är ett obestridligt faktum att det är den liberala demokratin som gett oss oändliga krig och flyktingströmmar, miljöförstöring och rovdrift, utsugning av resurser och människor, mångkultur och massinvandring. Dessutom har den banat vägen för en liten finanselit som styr världen och håller folken och nationerna som slavar. Det är vår övertygelse att det i en tid när allt ställs på sin spets, och där allt fler ställer frågor som ”vart är vi?” och ”vart är vi på väg?”, som en nationalsocialistisk världsåskådningkommer att få större genomslagskraft än närbesläktade ideologier som är begränsade till invandringsfrågor och andra symptom på förfallet.

Som ett ytterligare led i en ny politik för en ny tid presenterar partiprogrammet en geopolitisk lösning för ett enat Norden. Vi talar här inte om någon återuppväckt forna union under svensk överhöghet utan om en nordisk stat med lika villkor för alla de nordiska folken. Ett enat Norden som ska vara självförsörjande och kunna hävda sig militärt, ekonomiskt och kulturellt i den osäkra tid vi nu lever i. En liten och oskyddad nation som Sverige skulle med all säkerhet få det mycket svårt vid ett nationellt maktövertagande, vårt mål måste därför vara att skapa en enad och stark kraft i en multipolär värld. Ett enat och folkbevarande Norden är en förutsättning för alla de nordiska folkens rasliga och kulturella överlevnad.

Förutom ett totalstopp på invandringen och en repatrieringspolitik kommer Nordiska motståndsrörelsen göra betydande förändringar i försvaret, för miljön och i arbetspolitiken där varje arbetsför medborgare ska ha ett arbete. Nordiska motståndsrörelsen kommer även förstatliga den monetära infrastrukturen, avskaffa ränteslaveriet och lämna den nuvarande finansordningen för att på så sätt återta statens och medborgarnas resurser från bankeliten. Sammantaget skulle detta göra att vi bryter oss loss från den globala sionismen som styr västvärlden, vilket är en stark anledning till varför Norden behöver kunna hävda sig militärt och ha andra allierade i världen.

När sådana revolutionära förändringar presenteras som det gör i detta partiprogram, kan vi vara säkra på att fientlig propaganda kommer avfärda det som drömmerier och peka på detaljer utan att se helheten. Helhetsmässigt finns det exempelvis stora ekonomiska vinningar att hämta när vi stoppar invandringen och bryter oss loss från den nuvarande finansordningen. Vi är medvetna om att omfattande förändringar gällande exempelvis invandringspolitiken eller ekonomin av vissa kommer ses som ”omöjliga” att genomföra. En nationalekonom som är fostrad av systemet kommer högst motvilligt och i ett mycket sent skede erkänna att det finns alternativ till en politik av evig tillväxt – något som i sig är en faktisk omöjlighet. Och en anhängare av demokrati och mänskliga rättigheter menar såklart att det är omöjligt att stoppa invandringen och repatriera sådana som redan blivit medborgare. På detta kan vi bara svara att det finns andra ekonomiska experter än dem som är godkända av systemet och att konventioner och fördrag som ska garantera massinvandring och folkutbyte, undertecknade av det nuvarande systemets lakejer, inte längre gäller när den nordiska staten bildas.

Vår väg är nu utlagd i ett grundligt och omfattande partiprogram som är revolutionärt och framåtsträvande. Vi har har tagit några av de första spadtagen för en ny geopolitik för hela Norden och presenterat en modern och anpassad form av nationalsocialismen, vilken vi skulle kunna benämna som nordisk nationalsocialism. Vår politik kommer hädanefter utvecklas med detta partiprogram som mall.

Avslutningsvis är detta punktprogram inte på något vis till för bara Sverige och svenskarna – tvärtom kommer skriften så småningom att översättas till samtliga nordiska språk och även till engelska. Vi vet att denna politik, med vissa lokala justeringar, skulle lämpa sig ypperligt även för merparten av världens nationer och att hela mänskligheten skulle bli betydligt mer välmående om fler anammade våra ideal.

Fredrik Vejdeland, 2015-11-22.

fredrik vejdeland

 

Aktivistdagarna, vintern 2015

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Helgen som var anordnades årets andra upplaga av Aktivistdagarna. Medlemmar och aktivister från Sverige och utländska delegationer samlades under parollen ”Ny politik för en ny tid”.

front

Den 12 och 13 december anordnade Nordiska motståndsrörelsen i Sverige 2015 års andra upplaga av Aktivistdagarna. Denna gång samlades svenska medlemmar och aktivister samt utländska delegationer från Norge och Finland i Dalarna för att ta del av föredrag, tal och annan intern information under parollen ”Ny politik för en ny tid”.

sebastian elofsson

Efter att det bjudits på frukost på lördagsmorgonen hälsade konferenciernSebastian Elofsson alla välkomna innan han kallade upp Fredrik Vejdelandpå scenen. Vejdeland, som är chefredaktör för Nordfront och sitter i Motståndsrörelsens riksledning i egenskap av politisk strateg, inledde tillställningen genom att tala om det som var Aktivistdagarnas huvudfokus: Lanseringen av Motståndsrörelsens partiprogram.

Fredrik Vejdeland.

Vejdeland förklarade varför Motståndsrörelsen har ett parti och hur det är ett nytt sätt att föra ut vår politik och organisera folket utan att helt binda upp oss vid den parlamentariska vägen. Vejdeland betonade vidare att partiprogrammet, även om det skrivits av riksledningen, har skapats av hela Motståndsrörelsen då det bygger på organisationens samlade kunskap och alla politiska diskussioner som förts inom rörelsen genom åren. Avslutningsvis sa Vejdeland att partiprogrammet både innehåller Motståndsrörelsens realpolitik men också åskådliggör vår världsåskådning samt att partiprogrammet är revolutionärt och progressivt men inte lovar för mycket utan presenterar fullt fungerande politiska lösningar på de stora politiska frågorna.

Partiprogram, medlemskort och medlemsnålar delades ut av ledningen till till deltagarna.

När Vejdeland talat klart var det dags för Nordiska motståndsrörelsens ledare,Simon Lindberg, att presentera en del interna förändringar. Lindberg gick igenom hur Nordenrådet arbetar och kommer att arbeta, förklarade medlemsreformen och gick igenom organisationens nya fystest som aktivister ska sträva efter att klara samt vilka fördelar aktivister i organisationen kommer att ha jämfört med partimedlemmar. Efter en kort paus fortsatte Lindberg med att berätta om ett internt projekt som ska höja organisationens professionalitet. Lindberg stannade vid varje punkt i sin presentation upp och lät de närvarande komma med frågor ifall något var oklart eller de ville veta mer om det han talade om.

Christian Hamilton.

Nästa punkt på dagordningen var ett tal av Christian Hamilton som talade om folkvett, social kompetens, självsäkerhet och relaterade saker som bör utmärka Motståndsrörelsens aktivister då det är egenskaper som är naturliga för vårt folk men undermineras av våra fiender.

Simon Lindberg och Pär Öberg med nästescheferna i mitten.

Efter Hamiltons föredrag avrapporterade de svenska nästescheferna. Först ut var Markus Nordh från Näste 1. Nordh talade bland annat om Saltsjöbaden,Nästesdagarna, en pågående rekryteringsboom och hur Näste 1 satt i system att arrangera kamrataftnar för frigivna aktivister. Från Näste 2 rapporteradeJimmy Andersson att nästet växer bra och strävar efter att utbilda alla nya medlemmar och aktivister. Andersson sa vidare att målsättningen är att trappa upp aktivitetsnivån med fler större offentliga aktioner och mindre demonstrationer. Näste 3:s nästeschef, Mathias Hagman, rapporterade att basaktivismen flyter på bra och att nästet med hög regelbundenhet arrangerar föredrag. Även Näste 3 har mycket ansökningar, speciellt efter den pannordiska aktionen mot asylinvasionen, och Hagman hoppas att organisationen ska kunna genomföra aktiviteter i skånska städer där vi tidigare inte bedrivit offentlig aktivism. Ingemar Westerbring rapporterade att hans näste, Näste 4, växer bra och regelbundet arrangerar självförsvarsträning och offentliga flygbladsutdelningar samt att avsikten är att arrangera fler vildmarksaktiviteter.Pär Sjögren berättade att Näste 5 börjat expandera i Värmland som tidigare varit ett lite svagare område för rörelsen samt att det intensiva kamparbetet i Dalarna leder till ett allt starkare stöd från lokalbefolkningen, framför allt i Ludvika där organisationen har ett fast kommunalt mandat. Jeff Hede, gruppchef i Luleå, rapporterade å Robert Eklunds vägnar att kampen i Näste 6 går framåt. Näste 6 tar ett stort ansvar i Nordfronts redaktionella arbete men bedriver också kontinuerlig aktivism och träningar på ett antal orter i övre Norrland.

juhanni

Med avrapporteringen från Sverige klar var det dags för de utländska delegationerna från Norge och Finland att rapportera om Motståndsrörelsens utveckling i deras länder. Juhani Keränen, aktivist från Finland, talade om hur rörelsen växer i Finland då även Finland drabbats svårt av massinvandringen, bland annat genom att främlingar begår alltfler våldtäkter mot finska kvinnor. Keränen talade även om de gatupatruller som rörelsen arrangerat i Finland samt uttryckte glädje över att Motståndsrörelsen i Norge växt kraftigt de senaste åren. Norge företräddes av Tommy Olsen, operativ chef för Motståndsrörelsen i Norge och medlem i Nordenrådet, som berättade om hur organisationen i Norge blir allt bättre organiserad och hur lanseringen av den nya hemsidanFrihetskamp blev en succé.

Tommy Olsen.

Nästa föredrag hölls av Pär Öberg som talade om praktiskt partiarbete och hur mandatet i Ludvika samt partiregistreringen har öppnat dörrar för organisationen. Öberg pratade om hur arbetet lokalt i Ludvika går och uppmanade sedan intresserade personer att bilda arbetsgrupper ifall de vill ställa upp i nästa kommunval. Öberg betonade vikten av att skapa lokal förankring och menade att vi måste rekrytera personer med god kännedom om den lokalpolitiska situationen och de andra partiernas kandidater på orten, vilket organisationen har gjort i Ludvika. Avslutningsvis fick publiken ställa frågor till Öberg om den parlamentariska grenen och det lokalpolitiska arbetet.

Pär Öberg.

Härnäst talade Oscar Bergström å mediagruppens vägnar och berättade hur gruppen nu var strukturerad och ska arbeta efter Aktivistdagarna. Bergström visade också en välgjord och effektfull film som en stödmedlem arbetat fram och mediagruppen ska färdigställa.

Oscar Bergström, filmansvarig i mediagruppen.

Lördagen avslutades av Simon Lindberg som levererade ett kraftfullt tal som manade till kamp och möttes av rungande applåder och stående ovationer. I talet berättade Lindberg bland annat om hur det är bra att Motståndsrörelsen numera rekryterar fler kvinnor och äldre medlemmar och att detta breddar organisationen på ett nödvändigt sätt utan att organisationen upphör att vara en radikal spjutspets. Lindberg gick i talet också ut med information om en kommande demonstration.

Simon Lindberg.

Efter frukost på söndagen hölls en diskussionsstund där riksledningen svarade på frågor från de närvarande om partiprogrammet som lästs flitigt av deltagarna i pauserna mellan de olika talen och föredragen. Frågor om vissa begrepp och formuleringar besvarades såväl som frågor om annat kopplat till partiprogrammet.

Riksledningen förbereder sig inför frågestunden.

Motståndsrörelsens ledare utsåg sedan aktivister och efter det fick alla aktivister, som sista punkt på Aktivistdagarna, gemensamt sitta ner med riksledningen och fritt ställa frågor och diskutera vad helst man önskade ta upp. Detta är ett av aktivisternas nya privilegium och syftet är att öka transparensen inom organisationen och förebygga interna konflikter.

aktivister

 

Vår politik

nordenresersig

Nordiska motståndsrörelsens politiska viljeriktning sammanfattas i nio programpunkter. Dessa punkter innehåller de viktigaste åtgärderna som Nordiska motståndsrörelsen kommer vidta när makten tagits tillbaka från de folkfientliga krafter som nu styr över de nordiska folken.

Om du känner att du kan ställa dig bakom dessa punkter bör du omgående ta klivet in i Nordiska motståndsrörelsen och kämpa med oss. Ett aktivt engagemang som medlem i organisationen eller aktivist ansöker du om här. Ett mer passivt partimedlemskap kan du teckna här.

Nordiska motståndsrörelsen vill

1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.

5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande måste motverkas.

6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.

7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.

9. Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi.